หลักสูตรสำหรับโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2565
รหัสหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
กลุ่มสาขาอาชีพ
ชื่อหลักสูตร
จำนวนชั่วโมง
กลุ่มเทคโนโลยี