หลักสูตรสำหรับโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2567
รหัสหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
กลุ่มสาขาอาชีพ
ชื่อหลักสูตร
จำนวนชั่วโมง
กลุ่มเทคโนโลยี