ระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน

รหัสผ่าน
*****การบันทึกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและค่าสาธารณูปโภค
ขอให้บันทึกข้อมูล เป็น รายเดือน ไม่ใช่บันทึกเป็นยอดสะสม***

เวอร์ชั่น 1.2 สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน