ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 1.MOU การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 2.แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล.pdf
สร้างเมื่อ :
 96
[pdf] 3.หนังสือแจ้งเวียนขอ PIN CODE กรมการปกครอง.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[xlsx] 4.แบบรายงานรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียน ประวัติบุคคล.xlsx
สร้างเมื่อ : 2020-07-29 06:25:09
 0
[pdf] 5.คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ v1.07 (ปรับปรุง 63).pdf
สร้างเมื่อ :
 87
[rar] 6.installer_webservice_dopa v1.07.rar
สร้างเมื่อ :
 6
[rar] 7.SmartCardLibrary 2563.rar
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 12:19:41
 6
[zip] 7.SmartCardLibrary 2564.zip
สร้างเมื่อ :
 5
[zip] 8.DPMSmartCard ตรวจข้อมูลผ่านบัตรประชาชน.zip
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 9.คู่มือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนิติบุคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[xlsx] 10. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล.xlsx
สร้างเมื่อ :
 28
[xlsx] 10.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบประวัติบุคคล.xlsx
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 11.รายการส่งมอบ Smart Card Reader.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] 12.user Linkage Management กรมการปกครอง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 13.แนวปฏิบัติ การเชื่อมโยงข้อมูล Linkage DGA 2020 .pdf
สร้างเมื่อ :
 17
[rar] 14.GovAMI_DSD_Client.rar
สร้างเมื่อ :
 11
16 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 334 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: