ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 5.คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ v1.07 (ปรับปรุง 63).pdf
สร้างเมื่อ :
 587
[xlsx] 4.แบบรายงานรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียน ประวัติบุคคล.xlsx
สร้างเมื่อ : 2020-07-29 06:25:09
 305
[pdf] 9.คู่มือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนิติบุคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.pdf
สร้างเมื่อ :
 298
[zip] 8.DPMSmartCard ตรวจข้อมูลผ่านบัตรประชาชน.zip
สร้างเมื่อ :
 252
[pdf] 1.MOU การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง.pdf
สร้างเมื่อ :
 174
[pdf] 13.แนวปฏิบัติ การเชื่อมโยงข้อมูล Linkage DGA 2020 .pdf
สร้างเมื่อ :
 133
[rar] 6.installer_webservice_dopa v1.07.rar
สร้างเมื่อ :
 103
[rar] 14.GovAMI_DSD_Client.rar
สร้างเมื่อ :
 102
[pdf] 3.หนังสือแจ้งเวียนขอ PIN CODE กรมการปกครอง.pdf
สร้างเมื่อ :
 30
[zip] 7.SmartCardLibrary 2567.zip
สร้างเมื่อ :
 25
[pdf] 2.แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล.pdf
สร้างเมื่อ :
 18
[pdf] API รายละเอียดการบูรณาการข้อมูลภาครัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล(Linkage Center).pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 11.รายการส่งมอบ Smart Card Reader.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[rar] GovAMI DSD Client67.rar
สร้างเมื่อ : 2024-01-25 09:35:34
 5
[rar] GovAMI DSD Client.rar
สร้างเมื่อ : 2024-01-10 14:04:24
 5
[pdf] 12.รายชื่อ User Linkage Management.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
16 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 2056 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: