ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[jpg] 01.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 01.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ).jpg
 8
[jpg] 02.ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายสิรภพ ดวงสอดศรี).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 02.ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายสิรภพ ดวงสอดศรี).jpg
 1
[jpg] 03.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารี ไกรนรา).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 03.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารี ไกรนรา).jpg
 1
[jpg] 11.ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายไพโรจน์ โชติกเสถียร).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 11.ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายไพโรจน์ โชติกเสถียร).jpg
 0
[jpg] 12.รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 12.รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส).jpg
 0
[jpg] 13.รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 13.รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์).jpg
 9
[jpg] 14.ที่ปรึกษากฎหมาย รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน(เรือเอก สาโรจน์ คมคาย).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 14.ที่ปรึกษากฎหมาย รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน(เรือเอก สาโรจน์ คมคาย).jpg
 1
[jpg] 15.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 15.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์).jpg
 0
[jpg] 16.ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 16.ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์).jpg
 5
[jpg] 17.รองอธิบดี กสร. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมพจน์ กวางแก้ว).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 17.รองอธิบดี กสร. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมพจน์ กวางแก้ว).jpg
 10
[jpg] 18.รองเลขาธิการ สปส. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางมารศรี ใจรังษี).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 18.รองเลขาธิการ สปส. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางมารศรี ใจรังษี).jpg
 0
[jpg] 19.รองอธิบดี กกจ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 19.รองอธิบดี กกจ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์).jpg
 13
[jpg] 20.รองอธิบดี กกจ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสันติ นันตสุวรรณ).jpg
สร้างเมื่อ : Thumbnail of 20.รองอธิบดี กกจ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสันติ นันตสุวรรณ).jpg
 0
13 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 48 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: