ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] ยก เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 5120014220102.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:51:25
 0
[pdf] ยกระดับ การควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชม._5620014170202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง 30 ชม.0920204170203แทน0920204170201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานสวิตซ์อัจริยะ 2420084150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ Plasma LCD LED 30 ชม.5420014190101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การออกแบบและเชื่อมต่อ HMI (GOT Mitsubishi)กับ PLC 2020083270110.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 5520016260203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 9020084220102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ 1 7920184520104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม. 6320014190101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 3610034170101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม.0920024170101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-23 12:35:42
 0
[pdf] ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ชม.0920024150103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ชม.0920024150202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920084220201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 5220084170101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] เตรียม ช่างอิเล็กทรอนิกส์_0910024190102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยก การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชม.9020014200501.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-07 16:17:50
 1
[pdf] ยก การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลส์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 1120084150107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 8120014150502.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:51:27
 1
[pdf] ยก เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 1120084170201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชม._0920084150308.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ VSD 30 ชม._0920084150101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การควบคุมลำดับขั้น_7920184520101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การควบคุมเครื่องจักรด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม._0920084190105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 18 ชม.0920014170208.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920164210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 2020084170201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของรถบรรทุก 30 ชม.0920013100701.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 2020084150302.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 0920084190107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชม.0920014150119.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 9020084150301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชม.0920084190103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 7720014150102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ 2 7920184520106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 60 ชม.0920014150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 0910024150302.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 30 ชม 522008415010.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 30 ชม 5220082092301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ สาขา เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0920014210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ สาขาเทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 2720014190106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 1220014200104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร 3420081010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก_0910024170104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 CBT 30 ชม. 0920164210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการสื่อสารภายในอาคาร 5120014150502.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:51:33
 2
[pdf] ยก เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา 0720014210126.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ 3G และ 4G 30 ชม.0920084200101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-10-09 00:28:25
 2
[pdf] ยกระดับ การทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต-30 ชม 5220017230448.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 ชม.0920024150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 ชม.0920024150306.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การประยุกต์ใช้PLCในงานอุตสาหกรรม(30ชม) 7220083270104.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย 18 ชม.09220084150102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การจัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส_9020084220103.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920084220202.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 0920014170201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม 2420080270102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920084150513แทน0920084150512.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 ชม.0920084190104.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 CBT 60 ชม. 0920164210103.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 4920014190103.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม.0920014170201.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things 2020014220103.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การออกแบบอินโฟกราฟิก 18 ชม.0920014220126 แทน0929997230401.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 0910024210104.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชม 1920014170204.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 2020084200402.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การประยุกต์ใช้งานPLCระดับกลาง 1120084150108.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 CBT 80 ชม. 0920164150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม.0920114150110.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม.0920014170202.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay ในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 2020084150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.6320014150103.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม_2020084150103.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ1 9020084520001.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 7720014150101.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] เตรียม ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก_0910024170203.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยก ออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress 0720014220305.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยกระดับ การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PLC (Mitsubishi)_2020083270111.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยก การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์(30ชม.) 7220084150102.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยก ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0720014210121.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยกระดับ PLC ระดับ 1_2120084150302.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.0920014150115.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยกระดับ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 0920104150101.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยก ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 4920014150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1 30 ชม.0920024090101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:34:16
 8
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชม.4820014150109.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:56:08
 9
[pdf] ยก การบริหารจัดงานออนไลน์ด้วย google application 0720014210122.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 3720014220103.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยกระดับ การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า 30 ชม.5020084160105.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยกระดับ ช่างซ่อมมือถือ (แอนดรอยด์) 30 ชม.4820014190103.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:22:45
 10
[pdf] ยกระดับ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 30 ชม.0920024210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 7520014190105.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม.5020084150203.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] เสริม การติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G 0930204200102 .pdf
สร้างเมื่อ : 2020-10-14 09:25:32
 11
[pdf] ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชม.0920024150301.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก ระบบอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 30 ชม. 5420014190102 .pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] ยก การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการปรับใช้ด้วยแอพ 1720014190206.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] ยก การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3020084190103.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] ยกระดับ PLC ระดับ 2_2120084150303.pdf
สร้างเมื่อ :
 30
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้มอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 5120014150111.pdf
สร้างเมื่อ :
 30
[pdf] ยก การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟ้าจากโซล่าเซลล์ 302008405011.pdf
สร้างเมื่อ :
 42
[pdf] ยกระดับ การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 18 ชม.0920084150310.pdf
สร้างเมื่อ :
 66
[pdf] เตรียม ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก_0910024170301.pdf
สร้างเมื่อ :
 163
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชม.1320084170201.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:37:44
 255
[pdf] เตรียม ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร_0910024150203.pdf
สร้างเมื่อ :
 255
[pdf] เตรียม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชม.0910024210106.pdf
สร้างเมื่อ :
 266
108 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1474 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: