ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] ยก Competency System รหัส 2020017230430.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] ยก EQ ในงานบริการ 3220017230301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก HappyWorkplace 1720017230478.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก กลยุทธ์การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รหัส 7720017230402.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ QC รหัส 7920182091044.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การควบคุมคุณภาพยาง 8020017230509.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รหัส 7920187230503.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รหัส 2020047230233.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก การจัดการความปลอดภัยในโรงพยายาล 0720017570501.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รหัส 0920017330120.pdf
สร้างเมื่อ :
 42
[pdf] ยก การจัดการประชุมและสัมมนา(Seminar&ConferenceManagemet) 0720017230275.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมHI(30ชม) 7220087230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก การจัดการสุขลักษณะและการใข้ระบบ GMP และการใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร รหัส 4120087230205.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก การจัดการโครงการขั้นสูง(AdvancedProjectManagement 0720017410507.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การจัดทำบัญชีธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รหัส 4320017230101.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] ยก การจัดทำหลักสูตรและสอนงาน (36ชม.) 7220017230901.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การตลาดออนไลน์ 3020084220304-SS.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก การตลาดเชิงรุก 3220017350301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การบริหารความปลอดภัยในงานขนส่งตามมาตรฐาน ISO39001 0720017230273.pdf
สร้างเมื่อ :
 58
[pdf] ยก การบริหารงานอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมยุคใหม่ 0720017230284.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 8120017230220.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:53:24
 2
[pdf] ยก การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์(HRManagement) 0720017230279.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รหัส 4520017230446.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร 7620017230117.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยก การบัญชีภาษีอากร 3220127230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก การบำรุงรักษาด้วยตนเองเชิงปฏิบัติตามแนวคิดTPM 1720017230321.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม รหัส 4320017230416.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การผลิตโดยลดความสูญเสีย7ประการ 1220017230190.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การพัฒนาwebE-commerceร้านค้าออนไลน์ 3020084220102.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยก การพัฒนาตนเองสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ รหัส 7920182091013 รหัส7920187570102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การพัฒนาทักษะพนักงานบริการสู่ความเป็นเลิศ 4920017230314.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การพัฒนาผู้ประเมินด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 0720017230908.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ(ProfessionalTrainingofTrainer) 0720017230907.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ(CompetencyBsedCurriculum) 0720017230901.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยก การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วย POKAYOKE รหัส 7720017230214.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] ยก การลดความผิดพลาดในการทำงาน 272001723448.pdf
สร้างเมื่อ :
 98
[pdf] ยก การลดความสูญเสียในวงจรการผลิตด้วยไคเซ็น 4920017230510.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การวางแผนธุรกิจ(BusinessPlan) 0720017230276.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E-Commerce รหัส 0920017490101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การสร้างร้านออนไลน์ 30 ชม. 5420014220101.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยก การสร้างเว็ปไซด์ขายของออนไลน์ด้วยWordpress 3020084220305.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยก การสร้างและพัฒนาทีมงาน 8020017350125.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รหัส 2720017230102.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยก การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต 4220012080101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ ILLustrator รหัส 5220082510210.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การเป็นวิทยากรมืออาชีพ รหัส 7720017230901.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยก การเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รหัส 7720017230434.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1720017230489.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคลีนซิกส์ซิกม่า รหัส 4320017230503.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร 2220017410501.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน รหัส 7720017231005.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายสินค้า 4920017230436.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รหัส 7720017230114.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 5320017230415.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงานโรงแรม รหัส 7720017320205.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต รหัส 5220015050114.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยก การเพิ่มมาตรฐานการผลิตอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 4920017330503.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 4920015282601.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก การเพิ่มศักยภาพของการบริการในรูปแบบธุรกิจโรงแรม 7720017320209.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การแก้ไขปัญหาขององค์กรด้วยหลักการของ TQM รหัส 0920017230117.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสำนักงาน รหัส 7720014210103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 7420014410101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การใช้โปรแกรมในการบริหารสินค้าคงคลัง 260014220405.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การใช้ไมโครซอฟทืออฟฟิต 1220014210115.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ สู่ SME 4.0 รหัส 4520017230209.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] ยก ข้อกำหนดระบบ ISO9000 และ ISO14000 1720017230480.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO 140012015 รหัส 7920187570102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO 450012018 รหัส 7920182560122.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO 90012015 รหัส 7920182091038.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก ความต้องการและการตรวจสอบภายใน ด้วยระบบ GMP and HACCP รหัส 1520032570101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ความรู้เบืีองต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรมMicrosooftExcel 1720014220401.pdf
สร้างเมื่อ :
 15
[pdf] ยก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftPwerPoint 1720014210102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร 7620014220402.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ความรู้และทักษะในงานอุตสาหกรรม 7920182091040.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยก ความสูญเปล่า 7 ประการ รหัส 7720016260201.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] ยก คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น รหัส 7720014210106.pdf
สร้างเมื่อ :
 168
[pdf] ยก ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รหัส 4120082090701.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ทักษะช่างอุตสาหกรรมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รหัส 7920182090102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป 0720087360206.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยก นักเจรจาต่อรองมืออาชีพ (Professional Negotion) 0720017230519.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก นิสัยอุตสาหกรรม รหัส 7920182091023.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยก ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท่องถิ่น 3330017370202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 รหัส 0920024210106.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ รหัส 2720017230228.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 (English Conversation Level 1) รหัส 0920017460310.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก ภาวะผู้นำ 0720017410508.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร รหัส 2720017490503.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก ภาษาจีนกลาง เพื่อการสือสาร ระดับ 2 รหัส 4320127370101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 รหัส 4320017490901.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 3420017490201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม. 9920017490201.pdf
สร้างเมื่อ :
 203
[pdf] ยก ภาษาจีนเพื่อการทำงาน (3 โมดูลๆ ละ 33 ชม.) รหัส 0920017460319.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น รหัส 5120017460303.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน รหัส 2620017490301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว รหัส 8220017320246.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม..pdf
สร้างเมื่อ :
 15
[pdf] ยก ภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ รหัส 0920017460315.pdf
สร้างเมื่อ :
 19
[pdf] ยก ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 รหัส 0920037490401.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 รหัส 0920037490402.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 รหัส 0920037490403.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร รหัส 5120017490405.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร รหัส 1920017490501.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยก ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รหัส 8220017320218.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ รหัส 4720016560301.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย รหัส 5220081010803.pdf
สร้างเมื่อ :
 93
[pdf] ยก ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 7620037230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS รหัส 7920187230401.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949 2016 รหัส 7920182091030.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยก ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์เพื่อผู้ส่งออกอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา รหัส 5220087230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก วิทยากรมืออาชีพ รหัส 4520017230444.pdf
สร้างเมื่อ :
 262
[pdf] ยก ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ 7420017230301.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก สาขาทักษะการสื่อสารในองค์กร 2020047230232.pdf
สร้างเมื่อ :
 357
[pdf] ยก หลักปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อใน รพ. 30 ชม. 5420017430201.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก หลักสูตรการบริหารจัดการแบบลีน 2020017230533.pdf
สร้างเมื่อ :
 115
[pdf] ยก เทคนิคการกรีดยาง 6120016260305.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รหัส 5120017230469.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยก เทคนิคการทำ QCC เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน 7620017230119.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 2220017320210.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยก เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 0720087360130.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร รหัส 7720017230219.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก เทคนิคการสอนงาน รหัส 0920017230406.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 2220017230310.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน รหัส 7720017230106.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 7420017230401.pdf
สร้างเมื่อ :
 104
[pdf] ยก เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต1720017230491.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] ยก เทคนิคการเพิ่มยอดขาย รหัส 7720017350103.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) รหัส 0920127320610.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก ไคเซ็น(KAIZEN)เพื่อการปรับปรุงงาน 7420017230403.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 80 ชม.0920017230901แทน0920017230115.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 54 ชม.0920017230401.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ PDCA เพื่อการพัฒนางานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม 30 ชม.2420017230406.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:47
 11
[pdf] ยกระดับ QC 7 tools เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด 30 ชม.2420014230502.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:48
 233
[pdf] ยกระดับ กลยุทธ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตราด_2320017230409.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. ตาก 6320017231102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชม.2420017230201.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:48
 10
[pdf] ยกระดับ การบริหารการผลิตแบบลีน 30 ชม.2420017230405.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:49
 91
[pdf] ยกระดับ การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 30 ชม.8320017230221.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยกระดับ การบริหารองค์ความรู้และเทคนิคการสอนงานของผู้จัดการ 60 ชม.1320082230503.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:38:35
 2
[pdf] ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 30 ชม.2420013090701.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:49
 11
[pdf] ยกระดับ การประกอบธุรกิจ ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที 18 ชม.0920067230101.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:41:27
 4
[pdf] ยกระดับ การปรับปรุงผลิตภาพด้วยระบบลีน 30 ชม.1420012230501.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การผลิตโดยลดความสูญเสีย นนทบุรี_1220017230190.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ 30 ชม.2220017320313.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:59:08
 11
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 ชม.2220017320313.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-16 23:50:24
 9
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาระบบวิศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล 30 ชม.5020017430213.pdf
สร้างเมื่อ :
 102
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสู่ Thailand 4.0 30 ชม.9020047320201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ น่าน_5520045410324.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 30 ชม. แพร่_5420017230413.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการผลิต 30 ชม.7920182091014.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บึงกาฬ_0920014220304.PDF
สร้างเมื่อ :
 96
[pdf] ยกระดับ การลดการสูญเสียด้วยเทคนิค 5W 2H 30 ชม.2420017230402.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:49
 12
[pdf] ยกระดับ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม.5620014220105.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 09:50:46
 2
[pdf] ยกระดับ การสร้างเพจและโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.5620014220106.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 09:50:46
 2
[pdf] ยกระดับ การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.5620014220107.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 09:50:46
 5
[pdf] ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ชม แพร่_5420014520101.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัิต AHRDA_7920184520105.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบำรุงรักษา 30 ชม.5020017230529.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 30 ชม.6320017230416.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:32:07
 4
[pdf] ยกระดับ การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ 36 ชม.7920182091016.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การเพิ่มมาตรฐานการผลิตอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ชม.4920017330503.pdf
สร้างเมื่อ :
 158
[pdf] ยกระดับ การใช้ App for work Go Tablet Go Mobile 30 ชม.4220044220101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:40:20
 1
[pdf] ยกระดับ การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์ น่าน_5520014220301.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การใช้งานโปรแกรมMicrosoft word 2010 30 ชม.4820064220401.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:55:20
 3
[pdf] ยกระดับ การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ 30 ชม. 5620014220103.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 09:50:46
 1
[pdf] ยกระดับ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ตราด_2320014220101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 30 ชม.0920017320207.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชม.0920017330119.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:41:27
 5
[pdf] ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ การประมวลผลคำ ระดับ 1 30 ชม.0920024210105.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ตารางทำการ ระดับ 1 30 ชม.0920024210106.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(นำเสนองาน) ระดับ 1 30 ชม.0920024210107.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ น่าน_5520017230301.pdf
สร้างเมื่อ :
 92
[pdf] ยกระดับ พัฒนาผู้ถ่ายทอดสอนงาน 30 ชม สนพ ชัยนาท_1820017230903.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 ชม.0920017460311.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017490302.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 60 ชม. แพร่_0920167981001.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ ภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน 30 ชม.8320017460102.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ 30 ชม.0920017490123.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 45 ชม.0920017320201แทน0920017320203.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชม.0920017490127.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.5020017490118.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-02-27 16:27:02
 15
[pdf] ยกระดับ ภาษาเกาหลีฯ 3 โมดูล 90 ชม.0920017460302.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:55:21
 9
[pdf] ยกระดับ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 60 ชม.0920167980201.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ชม.2120017080505.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 10:14:43
 9
[pdf] ยกระดับ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2015 30 ชม.2220016260202.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:59:08
 2
[pdf] ยกระดับ ระบบการผลิตแบบทันเวลา 30 ชม.2420017230407.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:50
 2
[pdf] ยกระดับ สาขาระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ ระยอง_0920017230208.pdf
สร้างเมื่อ :
 100
[pdf] ยกระดับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 36 ชม.0920017230901.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ตราด_2320014210107.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วย QCC 30 ชม.2420017230501.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:50
 10
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 30 ชม.9020047230401.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ตราด_2320014220403.pdf
สร้างเมื่อ :
 115
[pdf] ยกระดับ เทคนิคและการประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 30 ชม. แพร่_5420014220103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ไคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน 30 ชม.2420017230404.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:50
 103
[] ยกระดับ.การเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดี 30 ชม.2420017230202.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-18 15:23:51
 2
[pdf] เตรียม ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 280 ชม.0910022090701.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชม.0910024220401.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] เตรียม พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 560 ชม.0910024210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
197 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 3583 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: