ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 06 อาชีพเสริม การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 30 ชม. 0930016260103.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 10 อาชีพเสริม ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ 0930016260105.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-01-25 13:23:01
 4
[pdf] 02 อาชีพเสริม การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติดินด้วยระบบ IoT 30 ชม.0930016260101.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 08 อาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม.0930017350401.pdf
สร้างเมื่อ :
 19
[pdf] 03 อาชีพเสริม การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ 30 ชม.0930016260102.pdf
สร้างเมื่อ :
 20
[pdf] 01 อาชีพเสริม ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 ชม.0930204200101.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 12 ยกระดับ การจัดการอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เพื่อการเกษตรอย่างอัจฉริยะ 12 ชั่วโมง 0920204160103.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 11 อาชีพเสริม การใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย 18 ชั่วโมง 0930016260106.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
[pdf] 07 อาชีพเสริม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 30 ชม.0930016260603.pdf
สร้างเมื่อ :
 30
[pdf] 04 อาชีพเสริม การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ 30 ชม.0930016260104.pdf
สร้างเมื่อ :
 40
[pdf] 05 อาชีพเสริม การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 30 ชม.0930017230203.pdf
สร้างเมื่อ :
 113
[pdf] 09 อาชีพเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการตลาดออนไลน์ 30 ชม.0930017330301.pdf
สร้างเมื่อ :
 267
12 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 581 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: