ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 08 อาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 18 ชม.0930017350301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 03 อาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 30 ชม.0930017350301.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 06 อาชีพเสริม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ชม.0930017230202 .pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 09 อาชีพเสริม การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชั่วโมง 0930017230105.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 01 อาชีพเสริม การติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G 18 ชม.0930204200102.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 02 อาชีพเสริม การสร้างโปรแกรมพื้นฐานข้อมูลด้วย Google Forms 18 ชม.5230014220102.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 05 อาชีพเสริม การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things สำหรับการเกษตร 30 ชม.0930014160101.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 04.อาชีพเสริม การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 ชม.0930017230103.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 07 อาชีพเสริม การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชม.0930017230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 120
9 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 178 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: