ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ชม.0920222091019.pdf
สร้างเมื่อ :
 20
[pdf] 02 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 ชม.0920222091022.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 03 ยกระดับ ทักษะการนำเสนองานและสร้างเครือข่ายการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 30 ชม.7920017230303.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 04 ยกระดับ การควบคุมเครื่องปั๊มแบบไฮดรอลิก 30 ชม.0920222092202 .pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 05 ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 ชม.0920222092203.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 06 ยกระดับ ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ 30 ชม.0920222092501.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 07 ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920222290801.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 08 ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 30 ชม.0920222290802.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 09 ยกระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรม NX ในการขึ้นรูปและประกอบชิ้นงาน 30 ชม.0920222510101.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 10 ยกระดับ การใช้โปรแกรม NX for CAD (Free Form Modeling) 30 ชม.0920222510202.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 11 ยกระดับ การใช้โปรแกรม NX CAM for Milling Operation 30 ชม.0920222510203.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 12 ยกระดับ การใช้โปรแกรม SolidCAM for Milling Operation 30 ชม.0920222510213.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 13 ยกระดับ การใช้โปรแกรม SolidWorks 2016 30 ชม.0920222510205.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 14 ยกระดับ การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (การสร้างแบบจำลองอิสระ) 30 ชม.0920222510207.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 15 ยกระดับ การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องกัด) 30 ชม.0920222510208.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 16 ยกระดับ การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์) 30 ชม.0920222510209.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 17 ยกระดับ Solidworks Advance Part 30 ชม.0920222510211.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 18 ยกระดับ Solidworks Essentials 30 ชม.0920222510212.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 19 ยกระดับ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 30 ชม.0920222510214.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 20 ยกระดับ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ 30 ชม.0920222510215.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 21 ยกระดับ การใช้โปรแกรม Solidwork ช่วยในการออกแบบ 30 ชม.0920222510216.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 22 ยกระดับ การใช้โปรแกรม AutoCad Mechanical 30 ชม.0920222510219.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 23 ยกระดับ การใช้โปรแกรม NX for CAD- Modeling Drafting and Assembly 30 ชม.0920222510224.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 24 ยกระดับ การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 ชม.0920222510225.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 25 ยกระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD 3 มิติ 30 ชม.0920222510227.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 26 ยกระดับ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงปฎิบัติการ 30 ชม.0920222560102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 27 ยกระดับ การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ 30 ชม.0920223092301.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] 28 ยกระดับ พนักงานขับรถตัดอ้อยควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 30 ชม.0920223130307.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 29 ยกระดับ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมควบคุมอัตโนมัติ 30 ชม.0920223270105.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 30 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 ชม.9720082090702.pdf
สร้างเมื่อ :
 15
[pdf] 31 ยกระดับ การใช้โปรแกรม CAD-CAM ขั้นสูงเพื่อผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักร CNC 5 แกน 30 ชม.0920222091407.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 32 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 2 30 ชม.9720082091005.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 33 ยกระดับ การออกแบบโลหะแผ่นโดยใช้โปรแกรม Solidworks Sheet Metal 30 ชม.1120082510210.pdf
สร้างเมื่อ :
 166
[pdf] 34 ยกระดับ เทคนิคการสร้างต้นแบบโดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ 30 ชม.0920133270101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 35 ยกระดับ ทักษะการพัฒนาโรงงานเพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 39 ชม.7920017230302.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 36 ยกระดับ การใช้โปรแกรม SolidCAM สำหรับงานกัด 3 แกน 30 ชม.1120082510212.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 37 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 3 30 ชม.9720082091006.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 38 ยกระดับ การใช้เครื่องมือกล 144 ชม.2020042090103.pdf
สร้างเมื่อ :
 18
[pdf] 39 ยกระดับ การใช้โปรแกรม SolidCAM สำหรับงานกัด 2.5 แกน 30 ชม.1120082510211.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 40 ยกระดับ การใช้เครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะแผ่น 30 ชม.3220082080301.pdf
สร้างเมื่อ :
 20
[pdf] 41 ยกระดับ ทักษะการเป็นหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 45 ชม.7920017231001.pdf
สร้างเมื่อ :
 19
[pdf] 42 ยกระดับ ทักษะการบริหารและพัฒนากระบวนการทำงานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 33 ชม.7920017230301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 43 ยกระดับ การกำหนดสัญลักษณ์ GD-T และค่าความคลาดเคลื่อน 30 ชม.0920222510223.PDF
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 44 ยกระดับ การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชม.0920222091023.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 45 ยกระดับ การใช้โปรแกรม SprutCAM Robot Machining 30 ชม.0920222091024.pdf
สร้างเมื่อ :
 204
[pdf] 46 ยกระดับ การใช้โปรแกรม SolodWorks Animation and Advanced Assembly 30 ชม.0920222510229.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 47 ยกระดับ การใช้โปรแกรม SprutCAM 3 Axis Machining 30 ชม.0920222510230.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 48 ยกระดับ การจำลองขบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม TECNOMATIX 30 ชม.0920223270114.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] 49 ยกระดับ การควบคุมเครื่อง CNC Software Mach 3 และ Arduino 30 ชม.7920182091017.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 50 ยกระดับ เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ 30 ชม.0920224150301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 51 ยกระดับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลผังตัวในอุตสาหกรรม 30 ชม.0920224190206.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 52 ยกระดับ เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 ชม.1120012090190.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 53 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino Board 30 ชม.0920224190211.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 54 ยกระดับ การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ ขั้นสูง 30 ชม.0920224220203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 55 ยกระดับ การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 ชม.0920224520106.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 56 ยกระดับ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 3 60 ชม.0920222070101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 57 ยกระดับ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 2 60 ชม.0920222070102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 58 ยกระดับ การตรวจสอบงานเชื่อมระดับพื้นฐาน 72 ชม.0920222070116.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 59 ยกระดับ การทำแม่พิพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2 30 ชม.0920222090201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 60 ยกระดับ การทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2 30 ชม.0920222090202.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 61 ยกระดับ เทคนิคการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 30 ชม.0920222090204.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 62 ยกระดับ การใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920222090501.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 63 ยกระดับ การประกอบเครื่องจักรเบื้องต้น 30 ชม.0920222090602.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 64 ยกระดับ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระดับ 1 30 ชม.0920222090701.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 65 ยกระดับ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระดับ 2 30 ชม.0920222090702.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 66 ยกระดับ ช่างกลึงรูปพรรณในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 30 ชม.0920222090802.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 67 ยกระดับ การกลึงรูปพรรณ 30 ชม.0920222090803.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 68 ยกระดับ การกลึงรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182090804.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 69 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 1 30 ชม.0920222090901.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 70 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 2 30 ชม.0920222090202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 71 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 3 30 ชม.0920222090203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 72 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม.0920222091001.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 73 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 ชม.0920222091204.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 74 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 3 30 ชม.0920222091002.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 75 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชม.0920222091101.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 76 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ชม.0920222091003.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 77 ยกระดับ การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกล CNC Milling ระดับ 1 30 ชม.0920222091004.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 78 ยกระดับ เทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920222091011.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 79 ยกระดับ ระบบไฮดรอลิกส์และการเลือกใช้อุปกรณ์ 30 ชม.0920222091012.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 80 ยกระดับ พื้นฐานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920222091014.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 81 ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 30 ชม.0920222091016.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 82 ยกระดับ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม Manufacturing Processes 30 ชม.0920222091017.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 83 ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920222091018.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 84 ยกระดับ การใช้เครื่องมือวัด CMM และ ULM 35 ชม.0920222091103.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 85 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกลึง) ระดับ 2 30 ชม.0920222091201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 86 ยกระดับ พนักงานควบคุม CNC MAZAK 30 ชม.0920222091202.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 87 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เครื่องกลึง ระดับ 1 18 ชม.0920222091203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 88 ยกระดับ การกลึง CNC สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182091205.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 89 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต_เครื่องกัด_ระดับ 1 18 ชม.0920082091404.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 90 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชม.0920222091401.pdf
สร้างเมื่อ : 2021-11-10 11:46:58
 1
[pdf] 91 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 ชม.0920222091402.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 92 ยกระดับ การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 30 ชม.0920222091405.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 93 ยกระดับ การกัด CNC สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920182091406.pdf
สร้างเมื่อ :
 107
[pdf] 94 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 1 30 ชม.0920222091601.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 95 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 2 30 ชม.0920222091602.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 96 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 3 30 ชม.0920222091603.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 97 ยกระดับ การใช้เครื่องจักร CNC Wire Cut สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920222091604.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 98 ยกระดับ การใช้เครื่อง EDM สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920222091701.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 99 ยกระดับ การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชม.0920222091102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 100 ยกระดับ การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติแบบอัตโนมัติ 30 ชม.9720082090501.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 101 ยกระดับ เทคนิคการสร้างต้นแบบโดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ 30 ชม.0920222090203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 102 ยกระดับ เทคนิคการสร้างต้นแบบโดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ 30 ชม.1120082510209.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 103 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกลึง) ระดับ 3 30 ชม.0920082090803.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 104 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 3 30 ชม.0920082091409.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 105 ยกระดับ การออกแบบและจำลองโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Visual Component 30 ชม.9720082510203.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 106 ยกระดับ การควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ 18 ชม.9720082090502.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 107 ยกระดับ การใช้งานเครื่องมือวัดด้านมิติในอุตสาหกรรม 30 ชม.9720082090503.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 108 ยกระดับ การออกแบบระบบควบคุมไอดรอลิกส์ 30 ชม.0920223092201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 109 ยกระดับ การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า 30 ชม.0920223092202.pdf
สร้างเมื่อ :
 38
[pdf] 110 ยกระดับ การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 ชม.0920222510201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 111 ยกระดับ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชม.0920224520103.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 112 ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 0920222092204.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 113 ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ (CAD2D) 30 ชม.0920222510221.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 114 ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) 30 ชม.0920222510222.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 115 ยกระดับ ทักษะการผลิตและประกอบชิ้นงาน (Monozukuri Training) 30 ชม.0920222090601.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 116 เตรียม ช่างกลึง 840 ชม.0910022090101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 117 เตรียม ช่างกลึงชิ้นส่วนเครื่องกล 560 ชม.0910022090803.pdf
สร้างเมื่อ :
 19
[pdf] 118 เตรียม ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชม.0910022091002.pdf
สร้างเมื่อ :
 17
[pdf] 119 เตรียม ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 280 ชม.0910222090701.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 120 ยกระดับ การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยซอต์แวร์ Autodesk Inventor 30 ชม.792001250203.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 121 ยกระดับ เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ 30 ชม.8020013140403.pdf
สร้างเมื่อ :
 154
[pdf] 122 ยกระดับ ความรู้พื้นฐานของการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 18 ชม.0920012590101.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 123 ยกระดับ ความปลอดภัยในการทำงานในแท่นขุดเจาะ 30 ชม.0920012590102.pdf
สร้างเมื่อ :
 30
[pdf] 124 ยกระดับ ความรู้และเทคนิคในการทำงาน (ด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม) 80 ชม.0920012590103.pdf
สร้างเมื่อ :
 19
[pdf] 125 ยกระดับ พื้นฐานการดำรงชีวิตในต่างประเทศ (ด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม) 16 ชม.0920012590104.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 126 ยกระดับ การจำลองและวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ 30 ชม.10020083270119.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 127 ยกระดับ การใช้โปรแกรม NX Mechatronics Concept Design - การประยุกต์ใช้งาน 30 ชม. 10020083270120.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-03-02 15:27:25
 4
[pdf] 128 ยกระดับ การใช้โปรแกรม NX Mechatronics Concept Design - ขั้นสูง 30 ชม. 10020083270113.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 129 ยกระดับ การดีไซน์แบบจำลองชิ้นส่วนทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 30 ชม. 10020083270122.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-04-24 14:37:49
 2
[pdf] 130 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Plant Simulation เพื่อออกแบบโมเดลและจำลองการผลิตอัตโนมัติ 30 ชม. 10020083270123.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-06-07 10:30:10
 15
[pdf] 131 ยกระดับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 30 ชม. 10020083270125.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 132 ยกระดับ ผู้ควบคุมเครื่องกลึงอัตโนมัติ 7 แกน 30 ชม. 1120012091202.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-08 13:30:05
 5
[pdf] 133 ยกระดับ การสร้าง surface model ด้วยโปรแกรม Solidworks 30 ชม. 1120012510213.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-23 14:02:27
 20
[pdf] 134 ยกระดับ เทคโนโลยี IoT ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม. 10020083270127.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-03 11:52:23
 6
[pdf] 135 ยกระดับ การออกแบบและเขียนโปรแกรมแขนกลเพื่อใช้ในงาน Pick and Paste สำหรับระบบอัตโนมัติ 30 ชม. 1020014610101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-03 15:40:52
 6
[pdf] 136 ยกระดับ เครื่องมือหลักในระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949 : 2016 30 ชม.7920187230404.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
136 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1344 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: