ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[dir]หลักสูตร - การฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ (กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล - จำนวน 19 หลักสูตร)  
[pdf] 01 ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ชม.0920224190119.pdf
สร้างเมื่อ :
 33
[pdf] 02 ยกระดับ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 30 ชม.8420127230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] 03 ยกระดับ การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 ชม.1420014220110.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 04 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ในชีวิตประจำวัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ 30 ชม.การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT 0920224190115.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 05 ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 30 ชม.0920224190204.pdf
สร้างเมื่อ :
 17
[pdf] 06 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน IOT สำหรับการเกษตร 30 ชม.0920224190205.pdf
สร้างเมื่อ :
 51
[pdf] 07 ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษา python 30 ชม.0920224190207.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 08 ยกระดับ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 30 ชม.0920224190208.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] 09 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวัน 30 ชม.0920224190210.pdf
สร้างเมื่อ :
 28
[pdf] 10 ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชม.0920224210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 11 ยกระดับ การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก 30 ชม.0920224210102.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 12 ยกระดับ การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชม.0920224210111.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
[pdf] 13 ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 36 ชม.0920224210122.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] 14 ยกระดับ Basic Art & Drawing 36 ชม.0920224210123.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 15 ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 36 ชม.0920224210201.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] 16 ยกระดับ การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 ชม.0920224220115.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 17 ยกระดับ การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ 30 ชม.0920224220116.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 18 ยกระดับ การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชม.0920224220119.pdf
สร้างเมื่อ :
 56
[pdf] 19 ยกระดับ การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920224220202.pdf
สร้างเมื่อ :
 84
[pdf] 20 ยกระดับ ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 ชม.0920224220301.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] 21 ยกระดับ Advanced Excel 2010 30 ชม.0920224220404.pdf
สร้างเมื่อ :
 20
[pdf] 22 ยกระดับ การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง (Advanced Excel) 30 ชม.0920224410101.pdf
สร้างเมื่อ :
 162
[pdf] 23 ยกระดับ การพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI ด้วย Python 30 ชม.0920225420101.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 24 ยกระดับ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ e-commerce 30 ชม.0920227230115.pdf
สร้างเมื่อ :
 191
[pdf] 25 ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง 30 ชม.0920227410101.pdf
สร้างเมื่อ :
 167
[pdf] 26 ยกระดับ การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ 30 ชม.2020014220104.pdf
สร้างเมื่อ :
 17
[pdf] 27 ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 18 ชม.3220014220405.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 28 เสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 18 ชม.0930017350301.pdf
สร้างเมื่อ :
 128
[pdf] 29 ยกระดับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน 30 ชม.0920207230101.pdf
สร้างเมื่อ :
 29
[pdf] 30 ยกระดับ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016 30 ชม.9220014220404.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 31 ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชม.7320014210125.pdf
สร้างเมื่อ :
 36
[pdf] 32 ยกระดับ ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับแรงงานยุคชีวิตวิถีใหม่ 36 ชม.0920204210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 44
[pdf] 33 ยกระดับ การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน 48 ชม.0920204210102 .pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 34 ยกระดับ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชม.0920224150320.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 35 ยกระดับ ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับ 3 30 ชม.0920224210127.pdf
สร้างเมื่อ :
 15
[pdf] 36 ยกระดับ การพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชม.0920224200201.pdf
สร้างเมื่อ :
 18
[pdf] 37 ยกระดับ การใช้สมารท์โฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชม.0920224200202.pdf
สร้างเมื่อ :
 272
[pdf] 38 ยกระดับ เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชม.0920224210103.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
38 ไฟล์ - 1 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1670 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: