ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[dir]หลักสูตร - การฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ (กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกอัจฉริยะ - 5 หลักสูตร)  
[pdf] 01 ยกระดับ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 82 ชม.0920164170201 CBT.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 02 ยกระดับ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 30 ชม.2720014170204.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 03 ยกระดับ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ชม.7320014170202.pdf
สร้างเมื่อ :
 34
[pdf] 04 ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.0920014150501.pdf
สร้างเมื่อ :
 861
[pdf] 05 ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องเปลี่ยนอากาศให้บริสุทธิ์ 18 ชม.0920204170205.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 06 ยกระดับ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ชม.2720014150105.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 07 ยกระดับ การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชม.2720014170205.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 08 ยกระดับ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 30 ชม.0920224150106.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 09 ยกระดับ การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920224150319.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 10 ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชม.0920224170208.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] 11 ยกระดับ การจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย 30 ชม.0920014170107.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 12 ยกระดับ การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบ VRF 30 ชม.5220014170125.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 13 ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ทีมีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ 18 ชม.0920204170102.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 14 ยกระดับ การออกแบบและเชื่อมต่อ HMI (GOT Mitsubishi) กับ PLC 30 ชม.0920223270104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 15 ยกระดับ ระบบอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 30 ชม.0920224190120 .pdf
สร้างเมื่อ :
 29
[pdf] 16 ยกระดับ การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 CBT 30 ชม. 0920224210124.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 17 ยกระดับ การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 CBT 60 ชม.0920224210125.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 18 ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920224170210.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-31 11:25:41
 11
[pdf] 19 ยกระดับ การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชม.9020224200501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 20 ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม.0920224150208.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 21 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 CBT 80 ชม.0920224150207.pdf
สร้างเมื่อ :
 165
[pdf] 22 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ชม.0920224150206.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 23 ยกระดับ การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า 30 ชม.0920224160105.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 24 ยกระดับ การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 18 ชม.0920224150309.pdf
สร้างเมื่อ :
 155
[pdf] 25 ยกระดับ การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920224150310.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 26 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชม.0920224150311 .pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 27 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 ชม.0920224150308.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 28 ยกระดับ PLC ระดับ 1 30 ชม.0920224150313.pdf
สร้างเมื่อ :
 848
[pdf] 29 ยกระดับ PLC ระดับ 2 30 ชม.0920224150316.pdf
สร้างเมื่อ :
 372
[pdf] 30 ยกระดับ การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920224150317.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 31 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม.0920224150318.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 32 ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชม.0920224170105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 33 ยกระดับ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม. 0920224170106.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-02 16:35:08
 11
[pdf] 34 ยกระดับ พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชม 0920224170205.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 35 ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง 30 ชม.0920224170206.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 36 ยกระดับ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 ชม.0920224170207.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 37 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม.0920224190101.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 38 ยกระดับ ช่างซ่อมมือถือ (แอนดรอยด์) 30 ชม.0920224190102.pdf
สร้างเมื่อ :
 162
[pdf] 39 ยกระดับ การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ Plasma LCD LED 30 ชม.0920224190103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 40 ยกระดับ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม.0920224190105.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 41 ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 ชม.0920224190106.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 42 ยกระดับ เทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 30 ชม.0920224190107.pdf
สร้างเมื่อ :
 295
[pdf] 43 ยกระดับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1 30 ชม.0920224190110.pdf
สร้างเมื่อ :
 26
[pdf] 44 ยกระดับ การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชม.0920224190118.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 45 ยกระดับ การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 ชม.0920224190111.pdf
สร้างเมื่อ :
 158
[pdf] 46 ยกระดับ การควบคุมเครื่องจักรด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920224190112.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 47 ยกระดับ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920224190114.pdf
สร้างเมื่อ :
 17
[pdf] 48 ยกระดับ การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 30 ชม.0920224190116.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 49 ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการปรับใช้ด้วยแอพพลิเคชั่นและสมารท์โฟน 30 ชม.0920224190201.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] 50 ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง 30 ชม.0920224200102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 51 ยกระดับ เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชม.0920224210115.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 52 ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 0920224200401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 53 ยกระดับ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920224210117.pdf
สร้างเมื่อ :
 44
[pdf] 54 ยกระดับ การบริหารจัดงานออนไลน์ด้วย Google Application 30 ชม.0920224210119.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 55 ยกระดับ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชม.0920224210120.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
[pdf] 56 ยกระดับ เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา 30 ชม.0920224210121.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 57 ยกระดับ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 ชม.0920224220101.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 58 ยกระดับ การจัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส 30 ชม.0920224220102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 59 ยกระดับ ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 30 ชม.0920224220114.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 60 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things 30 ชม.0920224220117.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 61 ยกระดับ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920224220201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 62 ยกระดับ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920224220204.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 63 ยกระดับ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress 30 ชม.0920224220306.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 64 ยกระดับ การควบคุมลำดับขั้น 30 ชม.0920224520101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 65 ยกระดับ งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 1 30 ชม.0920224520102.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 66 ยกระดับ งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 2 30 ชม.0920224520104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 67 ยกระดับ การทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต 30 ชม.0920227230434.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 68 ยกระดับ ระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 30 ชม.0920222092301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 69 ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของรถบรรทุก 30 ชม.0920223100701.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 70 ยกระดับ การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PLC (Mitsubishi) 30 ชม.0920223270117.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 71 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 78 ชม.0920164150301 CBT.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 72 ยกระดับ ช่่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม.5420014170101.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 73 ยกระดับ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 60 ชม.0920014150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 74 ยกระดับ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม.0920224150102.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 75 ยกระดับ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม.0920224150102.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 76 ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.0920224150103.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 77 ยกระดับ งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 30 ชม.0920224150105.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 78 ยกระดับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชม.0920224150109.pdf
สร้างเมื่อ :
 103
[pdf] 79 ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 30 ชม.0920224150112.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 80 ยกระดับ การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม.0920224150114.pdf
สร้างเมื่อ :
 23
[pdf] 81 ยกระดับ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ VSD 30 ชม.0920224150119.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 82 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay ในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม.0920224150205.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 83 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 ชม.0920224150203.pdf
สร้างเมื่อ :
 336
[pdf] 84 ยกระดับ การติดตั้งเเละซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม.0920014170211.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 85 ยกระดับ การตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ 3G และ 4G 30 ชม.0920084200101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 86 ยกระดับ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920224150204.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-24 14:55:32
 18
[pdf] 87 ยกระดับ การควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชม.0920224170203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 88 ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชม.0920224170209.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 89 ยกระดับ การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 ชม.0920223270107.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 90 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน PLC ระดับกลาง 30 ชม.0920224150111.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 91 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานสวิตซ์อัจริยะ 30 ชม.0920224150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 92 ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลส์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 30 ชม.0920224150110.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 93 ยกระดับ การประยุกต์ใช้มอเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม 30 ชม.0920224150107.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 94 ยกระดับ การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชม.0920224150104.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 95 ยกระดับ การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 30 ชม.0920224150108.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 96 ยกระดับ การพัฒนา Web E-commerce ร้านค้าออนไลน์ 30 ชม.0920224220118.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 97 ยกระดับ การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟ้าจากโซล่าเซลล์ 30 ชม.0920224050101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 98 ยกระดับ การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator 30 ชม.0920222510218.pdf
สร้างเมื่อ :
 144
[pdf] 99 ยกระดับ การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์ 30 ชม.0920224220302.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 100 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1 30 ชม.0920224520001.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 101 ยกระดับ การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920220270101.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 102 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ชม.0920224150118.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 103 ยกระดับ เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชม.0920224190109.pdf
สร้างเมื่อ :
 29
[pdf] 104 ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 ชม.0920224200101.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 105 ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.0920224150121.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] 106 เตรียม ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชม.0910224150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 107 เตรียม ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชม.0910224170201.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 108 เตรียม ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชม.0910224170301.pdf
สร้างเมื่อ :
 333
[pdf] 109 เตรียม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชม.0910224190101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 110 เตรียม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชม.0910224210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 111 เตรียม ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชม.0910224210103.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 112 เตรียม ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 ชม.0910024210104.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 113 เตรียม ช่างไฟฟ้า 560 ชม.0910024150106.pdf
สร้างเมื่อ :
 174
[pdf] 114 เตรียม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชม.0910024150302.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 115 ยกระดับ การสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFT Cryto Art 30 ชม.2220014220110.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 116 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม.4120014150209.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 117 เตรียม ช่างเทคนิคระบบภาพและเสียง 280 ชม.0910024190104.pdf
สร้างเมื่อ :
 17
[pdf] 118 ยกระดับ เทคนิคการซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชม. 2620014170107.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-04-29 15:17:47
 11
[pdf] 119 ยกระดับ การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ชม.9620014150101.pdf
สร้างเมื่อ :
 85
[pdf] 120.ยกระดับ การใช้เครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง 30 ชม. 9020084160109.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-05-31 09:54:33
 23
[pdf] 121 ยกระดับ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.7220014150119.pdf
สร้างเมื่อ :
 45
[pdf] 122 ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างมืออาชีพ 8 ชม. 0920204170206.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-06-29 14:11:56
 7
[pdf] 123 ยกระดับ การติดตั้งและตรวจสอบข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง 30 ชม.0920014200106.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 124 ยกระดับ การบริหารจัดการโครงการโทรคมนาคม 18 ชม.0920014200105.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 125 ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม. 0920204170207.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-07-07 09:40:46
 75
[pdf] 126 ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV ขั้นสูง 30 ชม. 0920204170208.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-07-07 09:41:16
 100
[pdf] 127 ยกระดับ การซ่อมสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ในระบบ 5G 30 ชม.9020014200501.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 128 ยกระดับ เทคนิคการตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชม.2720014190107.pdf
สร้างเมื่อ :
 135
[pdf] 129 ยกระดับ ช่างซ่อมโน้ตบุ๊ก ระดับ 1 30 ชม. 6120014210112.pdf
สร้างเมื่อ :
 248
[pdf] 130 ยกระดับ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 30 ชม. 6120014150108.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-09-28 10:27:45
 135
[pdf] 131 ยกระดับ การติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร 30 ชม. 9720014190202.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-10-16 14:22:53
 47
[pdf] 132 ยกระดับ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชม. 0920064170201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:26:50
 1
[pdf] 133 ยกระดับ การประกอบห้องเย็นขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ 30 ชม. 2220014170110.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-01-09 14:01:27
 0
[pdf] 134 ยกระดับ การซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (ห้องเย็น) 30 ชม. 2220014170111.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-01-08 14:32:47
 7
[pdf] 135 ยกระดับ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานเครื่องจักรอุตสาหกรรม 30 ชม. 9720017570601.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-02-01 11:25:26
 7
[pdf] 136 ยกระดับ เทคนิคการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ขั้นสูง 30 ชม. 2020014170110.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-24 16:01:58
 11
[pdf] 137 ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ชม. 7920187230404.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-13 16:19:32
 11
[pdf] 138 ยกระดับ การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กด้านเซลส์แสงอาทิตย์ 30 ชม. 4120014150.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-07-10 14:02:23
 8
138 ไฟล์ - 1 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 5788 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: