ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ ระบบสมรรถนะในการทำงาน 30 ชม.2020017230430.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 02 ยกระดับ EQ ในงานบริการ 30 ชม.0920227230307.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 03 ยกระดับ Happy Workplace 30 ชม.0920227230424.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 04 ยกระดับ กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ชม.0920227230411.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 05 ยกระดับ การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ QC 30 ชม.0920222091013.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 06 ยกระดับ การควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชม.0920227230501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 07 ยกระดับ การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 30 ชม.0920227230214.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 08 ยกระดับ การจัดการความปลอดภัยในโรงพยายาล 30 ชม.0920227570501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 09 ยกระดับ การจัดการประชุมและสัมมนา 30 ชม.0920227230219.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 10 ยกระดับ การจัดการสุขลักษณะและการใข้ระบบ GMP และการใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร 30 ชม.0920227230217.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 11 ยกระดับ การจัดการโครงการขั้นสูง 30 ชม.0920227410502.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 12 ยกระดับ การจัดทำบัญชีธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs 30 ชม.0920227230112.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 13 ยกระดับ การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 30 ชม.6020017230475.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 14 ยกระดับ การจัดทำหลักสูตรและสอนงาน 36 ชม.0920227230903.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 15 ยกระดับ การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชม.0920224220305.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 16 ยกระดับ การตลาดเชิงรุก 30 ชม.0920227350303.pdf
สร้างเมื่อ :
 25
[pdf] 17 ยกระดับ การบริหารความปลอดภัยในงานขนส่งตามมาตรฐาน ISO39001 30 ชม.0920227230220.pdf
สร้างเมื่อ :
 150
[pdf] 18 ยกระดับ การบริหารงานอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมยุคใหม่ 30 ชม.0920227230222.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 19 ยกระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 ชม.0920227230221.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 20 ยกระดับ การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร 30 ชม.0920227230108.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 21 ยกระดับ การบัญชีภาษีอากร 30 ชม.0920227230210.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 22 ยกระดับ การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 30 ชม.0920227230431.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 23 ยกระดับ การผลิตโดยลดความสูญเสีย 7 ประการ 30 ชม.0920227230104.pdf
สร้างเมื่อ :
 84
[pdf] 24 ยกระดับ การพัฒนาตนเองสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ 42 ชม.0920222091006.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 25 ยกระดับ การพัฒนาทักษะพนักงานบริการสู่ความเป็นเลิศ 30 ชม.0920227230304.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 26 ยกระดับ การพัฒนาผู้ประเมินด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 66 ชม.0920227230907.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 27 ยกระดับ การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ 30 ชม.0920227230906.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 28 ยกระดับ การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วย POKAYOKE 30 ชม.0920227230204.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 29 ยกระดับ การลดความสูญเสียในวงจรการผลิตด้วยไคเซ็น 30 ชม.0920227230505.pdf
สร้างเมื่อ :
 31
[pdf] 30 ยกระดับ การวางแผนธุรกิจ 30 ชม.0920227230223.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 31 ยกระดับ การสร้างร้านออนไลน์ 30 ชม.5420014220101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 32 ยกระดับ การสร้างและพัฒนาทีมงาน 30 ชม.0920227350102.pdf
สร้างเมื่อ :
 85
[pdf] 33 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร 30 ชม.0920227410501.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 34 ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต 30 ชม.0920222080101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 35 ยกระดับ การออกแบบอินโฟราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 30 ชม.7420014220401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 36 ยกระดับ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 30 ชม.7720017230902.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 37 ยกระดับ การเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชม.0920227230412.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 38 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30 ชม.0920227230425.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 39 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคลีนซิกส์ซิกม่า 30 ชม.0920227230508.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 40 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน 30 ชม.0920227231001.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 41 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายสินค้า 30 ชม.0920227230416.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 42 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 30 ชม.0920227230103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 43 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงานโรงแรม 30 ชม.0920227320205.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 44 ยกระดับ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 30 ชม.0920225050101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 45 ยกระดับ การเพิ่มมาตรฐานการผลิตอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0920227330502.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 46 ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชม.0920225282601.pdf
สร้างเมื่อ :
 351
[pdf] 47 ยกระดับ การเพิ่มศักยภาพของการบริการในรูปแบบธุรกิจโรงแรม 30 ชม.0920227320206.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 48 ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสำนักงาน 30 ชม.0920224210107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 49 ยกระดับ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต 30 ชม.0920224210106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 50 ยกระดับ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพสู่ SME 4.0 30 ชม.0920227230208.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 51 ยกระดับ ข้อกำหนดระบบ ISO9000 และ ISO14000 30 ชม.0920227230423.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 52 ยกระดับ ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO9001 2015 30 ชม.0920222091007.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 53 ยกระดับ ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO14001 2015 30 ชม.0920227570101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 54 ยกระดับ ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO45001 2018 30 ชม.0920222560101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 55 ยกระดับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 30 ชม.0920224210113.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 56 ยกระดับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.0920224220405.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 57 ยกระดับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 30 ชม.0920224220406.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 58 ยกระดับ ความรู้และทักษะในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920222091008.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 59 ยกระดับ ความสูญเปล่า 7 ประการ 30 ชม.0920226260207.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 60 ยกระดับ คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 30 ชม.0920224210108.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 61 ยกระดับ ทักษะการดำน้ำเชิงพาณิชย์ 60 ชม.9020042071001.pdf
สร้างเมื่อ :
 246
[pdf] 62 ยกระดับ ทักษะช่างอุตสาหกรรมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920222090101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 63 ยกระดับ นักเจรจาต่อรองมืออาชีพ 30 ชม.0920227230513.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 64 ยกระดับ นิสัยอุตสาหกรรม 30 ชม.0920222091005.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 65 ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ตารางทำการ ระดับ 1 30 ชม.0920224210114.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 66 ยกระดับ พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 ชม.0920227230209.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 67 ยกระดับ พื้นฐานการเงินส่วนบุคคลและประกันภัย 30 ชม.0920017231104.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 68 ยกระดับ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 ชม.0920227460306.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 69 ยกระดับ ภาวะผู้นำ 30 ชม.0920227410503.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 70 ยกระดับ ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.0920227490502.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 71 ยกระดับ ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.0920227490201 .pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 72 ยกระดับ ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 30 ชม.0920227370107.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 73 ยกระดับ ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 30 ชม.0920227490901.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 74 ยกระดับ ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม.0920227490202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 75 ยกระดับ ภาษาจีนเพื่อการทำงาน 99 ชม.0920227460303.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 76 ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 30 ชม.0920227460305.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 77 ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 30 ชม. 0920227490301 (ปรับปรุง).pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-18 14:15:34
 0
[pdf] 78 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชม.0920227320207.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 79 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม.0920227490105.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 80 ยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 90 ชม.0920227460304.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 81 ยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 ชม.0920227490404.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 82 ยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 30 ชม.0920227490402.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 83 ยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 30 ชม.0920227490403.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 84 ยกระดับ ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.0920227490401.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 85 ยกระดับ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.0920227490503.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 86 ยกระดับ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 60 ชม.0920227490501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 87 ยกระดับ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 ชม.0920227460308.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 88 ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920227490302.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 89 ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 60 ชม.0920227491001.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 90 ยกระดับ ภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน 30 ชม.0920227460101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 91 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ 30 ชม.0920227490103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 92 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.5020017490118.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 93 ยกระดับ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 30 ชม.0920227320207.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 94 ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 30 ชม.0920226560301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 95 ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัย 30 ชม.0920221010801.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 96 ยกระดับ ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 ชม.0920227230207.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 97 ยกระดับ การเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดี 30 ชม.0920227230202.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 98 ยกระดับ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 80 ชม.0920227230114 .pdf
สร้างเมื่อ : 2021-11-05 12:09:12
 88
[pdf] 99 ยกระดับ 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ 30 ชม.0920227230303.pdf
สร้างเมื่อ :
 25
[pdf] 100 ยกระดับ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 54 ชม.0920227230437.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 101 ยกระดับ PDCA เพื่อการพัฒนางานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม 30 ชม.0920227230405.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 102 ยกระดับ QC 7 tools เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด 30 ชม.0920227230504.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 103 ยกระดับ กลยุทธ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 30 ชม.0920227230409.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 104 ยกระดับ การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม.0920227231101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 105 ยกระดับ การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชม.0920227230302.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 106 ยกระดับ การบริหารการผลิตแบบลีน 30 ชม.0920227230406.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 107 ยกระดับ การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 30 ชม.0920227230225.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 108 ยกระดับ การบริหารองค์ความรู้และเทคนิคการสอนงานของผู้จัดการ 60 ชม.0920222230501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 109 ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 30 ชม.0920223090701.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 110 ยกระดับ การปรับปรุงผลิตภาพด้วยระบบลีน 30 ชม.0920222230502.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 111 ยกระดับ การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 ชม.0920227320301.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 112 ยกระดับ การพัฒนาระบบวิศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล 30 ชม.0920227430206.pdf
สร้างเมื่อ :
 70
[pdf] 113 ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสู่ Thailand 4.0 30 ชม.0920227320202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 114 ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชม.0920225410301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 115 ยกระดับ การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 30 ชม.0920227230414.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 116 ยกระดับ การพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการผลิต 30 ชม.0920222091020.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 117 ยกระดับ การลดการสูญเสียด้วยเทคนิค 5W2H 30 ชม.0920227230403.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 118 ยกระดับ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม.0920224220108.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 119 ยกระดับ การสร้างเพจและโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0920224220109.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 120 ยกระดับ การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0920224220110.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 121 ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920224520105.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 122 ยกระดับ การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 30 ชม.7420014220401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 123 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบำรุงรักษา 30 ชม.0920227230515.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 124 ยกระดับ การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ 36 ชม.0920222091021.pdf
สร้างเมื่อ :
 30
[pdf] 125 ยกระดับ การใช้ Apps for Works Go Tablet Go Mobile 30 ชม.0920224220113.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 126 ยกระดับ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 30 ชม.0920224220403.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 127 ยกระดับ การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ 30 ชม.0920224220107.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 128 ยกระดับ ครูฝึกในสถานประกอบกิจการ 80 ชม.0920017230213.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 129 ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1 30 ชม.0920224210110.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 130 ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 ชม.0920224210118.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 131 ยกระดับ การพัฒนาผู้ถ่ายทอดสอนงาน 30 ชม.0920227230901.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 132 ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ชม.0920227080501.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 133 ยกระดับ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 2015 30 ชม.0920226260202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 134 ยกระดับ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 30 ชม.0920227230407.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 135 ยกระดับ ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ 30 ชม.0920227230216.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 136 ยกระดับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 36 ชม.0920227230904.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 137 ยกระดับ เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 30 ชม.0920224210105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 138 ยกระดับ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วย QCC 30 ชม.0920227230503.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 139 ยกระดับ เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 30 ชม.0920227230440.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 140 ยกระดับ เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 30 ชม.0920227230421.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 141 ยกระดับ เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 30 ชม.0920224220401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 142 ยกระดับ เทคนิคและการประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 30 ชม.0920224220111.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 143 ยกระดับ ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงาน 30 ชม.0920227230420.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 144 ยกระดับ ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน 30 ชม.0920227230404.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 145 ยกระดับ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS 30 ชม.0920227230401.pdf
สร้างเมื่อ :
 26
[pdf] 146 ยกระดับ ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949 2016 30 ชม.0920222091009.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 147 ยกระดับ ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์เพื่อผู้ส่งออกอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา 30 ชม.0920227230213.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 148 ยกระดับ วิทยากรมืออาชีพ 30 ชม.0920227230418.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 149 ยกระดับ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ 30 ชม.0920227230305.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 150 ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร 30 ชม.0920227230215.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-06-21 10:39:46
 28
[pdf] 151 ยกระดับ หลักปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 30 ชม.0920227430201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 152 ยกระดับ การบริหารจัดการแบบลีน 30 ชม.0920227230509.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 153 ยกระดับ การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชม.0920227230110.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 154 ยกระดับ เทคนิคการทำ QCC เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน 30 ชม.0920227230107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 155 ยกระดับ เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 30 ชม.0920227320202.pdf
สร้างเมื่อ :
 142
[pdf] 156 ยกระดับ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร 30 ชม.0920227230205.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 157 ยกระดับ เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชม.0920227230301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 158 ยกระดับ เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 ชม.0920227230105.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
[pdf] 159 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 30 ชม.0920227230106.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 160 ยกระดับ เทคนิคการเพิ่มยอดขาย 30 ชม.7720017350103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 161 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920222090703.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 162 ยกระดับ ความต้องการและการตรวจสอบภายในด้วยระบบ GMP and HACCP 30 ชม.0920222570101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 163 ยกระดับ ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน 30 ชม.0920227491101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 164 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชม.0920227490104.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 165 ยกระดับ การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 30 ชม.0920227230417.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 166 ยกระดับ การบำรุงรักษาด้วยตนเองเชิงปฏิบัติตามแนวคิด TPM 30 ชม.0920227230306.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 167 ยกระดับ การลดความผิดพลาดในการทำงาน 30 ชม.0920227230422.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 168 ยกระดับ การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e-Commerce 30 ชม.0920227490101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 169 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต (ระดับสูง) 30 ชม.0920227230432.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 170 ยกระดับ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 30 ชม.0920224220104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 171 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 45 ชม.0920227320203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 172 ยกระดับ เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชม.0920227230419.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 173 ยกระดับ เทคนิคการสอนงาน 30 ชม.0920227230436.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 174 ยกระดับ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 30 ชม.0920227230427.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 175 เตรียม พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชม.0910224220401.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 176 ยกระดับ เทคนิคการสอนงานสำหรับวิทยากรภายนอก 30 ชม.0920017570102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 177 ยกระดับ นักแนะแนวอาชีพและสอนงานคนพิการชั้นพื้นฐาน 18 ชม. 0920017230902.pdf
สร้างเมื่อ : 2021-12-13 16:20:12
 340
[pdf] 178 ยกระดับ นักแนะแนวอาชีพและสอนงานคนพิการชั้นสูง 30 ชม. 0920017230903.pdf
สร้างเมื่อ : 2021-12-13 16:20:35
 311
[pdf] 179 ยกระดับ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 18 ชม.9720087230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 180. ยกระดับ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม 24 ชม. 0920207230301.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-04-26 16:19:45
 42
[pdf] 181 ยกระดับ การจัดการการสั่งซื้อและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 30 ชม.5020017230286.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 182 ยกระดับ การพลิกโฉมองค์กรสมัยใหม่ 30 ชม.5020017230284.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 183 ยกระดับ การพัฒนาทักษะการทำอาหารเชิงสุขภาพ 30 ชม.5020017330321.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 184 ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 30 ชม.5020017230288.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 185 ยกระดับ ดุลยภาพชีวิตหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 30 ชม.50200172304101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 186 ยกระดับ เทคนิคการสอนงาน ระดับ 2 30 ชม.0920017230904.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 187 ยกระดับ ครูฝึกในสถานประกอบการด้านเทคนิคการขับรถยก 30 ชม.5120013130326.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 188 ยกระดับ ครูฝึกในสถานประกอบการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 30 ชม.5120013130325.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 189 ยกระดับ ภาษาอาหรับเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 ชม.0920037491501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 190 ยกระดับ ภาษาอาหรับเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 ชม.0920037491502.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 191 ยกระดับ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน 18 ชม. 1020017230443.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-02-02 15:36:10
 2
[pdf] 192 ยกระดับ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 18 ชม. 0920177230404.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-04-05 09:26:44
 0
[pdf] 193 ยกระดับ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฯ 6 ชม. 0920177230201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-04-05 09:27:06
 4
[pdf] 194 ยกระดับ การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของแรงงานในสถานประกอบ กิจการ 30 ชม 72200172304101.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-07 14:37:11
 0
[pdf] 195 เตรียม การเตรียมความพร้อมผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น(ช่วงที่ 1) 360 ชม. 0910037490301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 196 ยกระดับ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 18 ชม. 0920137240101 สี.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-12 14:11:28
 2
[pdf] 197 ยกระดับ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. 5020017491601.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-12 14:39:47
 0
[pdf] 198 ยกระดับ นักแนะเเนวอาชีพและสอนงานคนพิการ 30ชม. 0920207430401.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-20 14:16:10
 1
[pdf] 199 ยกระดับ เทคนิคการสอนงานสำหรับนักแนะเนวอาชีพคนพิการ 30ชม. 0920207430402.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-20 14:16:39
 1
[pdf] 200 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการ 30 ชม. 1120017230458.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-01-18 14:18:52
 1
[pdf] 201 เตรียม การเตรียมความพร้อมผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น (ช่วงที่ 2) 360 ชม. 0910037490302.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 202 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมกรรมยานยนต์ 30 ชม. 4120017490108.pdf
สร้างเมื่อ :
 31
[pdf] 203 ยกระดับ การบริหารโครงการ 30 ชม. 6320017230472.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-04 14:04:57
 2
[pdf] 204 ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920227491102.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-30 16:18:43
 1
[pdf] 205 ยกระดับ เทคนิคการสอนงาน สำหรับบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร 30 ชม. 0920207430203.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-17 10:27:15
 10
205 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 2406 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: