หลักสูตรสำหรับ 6 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสหลักสูตรเดิม
รหัสหลักสูตรปรับใหม่
ประเภทหลักสูตร
กลุ่มสาขาอาชีพ
ชื่อหลักสูตร
จำนวนชั่วโมง
หน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้ สพท.
กลุ่มหลักสูตร