เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล (Linkage Center) และสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนและงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ได้ที่ คลิก

ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

1. แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

2. รายละเอียดขั้นตอนขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

3. หนังสือ MOU ร่วมกับกรมการปกครอง และรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

4. หนังสือแจ้งเวียนขอ pin code กรมการปกครอง

5. แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล

6. แบบรายงานรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล

7. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

8. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์แบบ online

9. ไฟล์ Library คลิก

10. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์แบบ offline

11. คู่มือการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล