กองแผนงานและสารสนเทศ ขอแจ้งเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแผนงานของหน่วยงาน ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิก