การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
แบบคำขอใช้สิทธิ
แบบคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “*.dsd.go.th” ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ - สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

(2) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างหนึ่งอย่างใด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม ตามบริการที่ได้สมัคร เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเภทกิจการ

(3) เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการและนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

1.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการกระกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

  1. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือ ในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

  1. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และการดำเนินภารกิจหรือปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณี ที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์

 

  1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) โดยประกอบด้วยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย

(2) การกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

(3) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

(4) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(5) การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 ในกรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจกรรมของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะกำหนดให้บุคคลนั้นดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลของข้อมูล ส่วนบุคคลตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

  1. ข้อแนะนำในการการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะทราบรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ของผู้ใช้บริการ แต่จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password)

5.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษารหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้ปลอดภัย โดยไม่เปิดเผยรหัสดังกล่าว แก่บุคคลอื่นและควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเปิดรหัสดังกล่าวต่อบุคคลอื่น

5.3 เมื่อใช้บริการเสร็จแล้ว ผู้ใช้บริการควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการละเลยการคลิก “ออกจากระบบ” ให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้บริการ

 

  1. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ผู้ใช้บริการเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ผู้ใช้บริการเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ผู้ใช้บริการสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

 

  1. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “*.dsd.go.th” ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

  1. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1936

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
 แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้
- สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
- สิทธิในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูล
- ถอนความยินยอมซึ่งได้ให้ไว้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
      - ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อาศัยฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      - เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่อาศัยฐานความยินยอม

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล


แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว โปรดระบุและแจ้งรายละเอียดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านสามารถระบุได้เพื่อให้กรมฯ ตรวจสอบและแจ้งผลต่อไปโดยท่านสามารถระบุรายละเอียดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านสามารถระบุได้ และร้องเรียนนี้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบอำนาจมาที่

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 1936

อีเมล dpo@dsd.go.th

แจ้งเหตุการละเมิด