แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
280
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์
พระนครศรีอยุธยา

เรียน admin กรม.
สพน.อ่างทอง ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า 1 คน 
คือ นายฉัตรชัย  ภู่ฉ่ำ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
มาจาก สนพ.กาญจนบุรี

01/06/2021 15:54:54
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:35:32
279
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สนธยา
นราธิวาส

เรียน admin กรม

สพร.25นราธิวาส แจ้งบุคลากรย้ายออก จำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  ย้ายไป สพร.22 นครศรีธรรมราช

ครับ

01/06/2021 15:24:31
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:34:52
278
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนกร ติดตารัมย์
บุรีรัมย์

เรียน Admin DSD

        ด้วยสนพ.บุรีรัมย์ ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า - ออก
ในระบบ ดังนี้

(ย้ายเข้าสนพ.บุรีรัมย์ 
จำนวน 2 คน) คือ

1.นายวสันต์  คูกรินทร์รัตน์ 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายมาจาก สพร.5 นครราชสีมา 

2.นายสันธยา  แช่มขุนทด 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายมาจาก สนพ.ชัยภูมิ

(ย้ายออกจากสนพ.บุรีรัมย์ 
จำนวน 2 คน) คือ

1.นายรังสรรค์  ทองสุทธิ์ 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายไป สพร.5 นครราชสีมา

2.นายวิชิต  ทองสุทธิ์ 
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
ย้ายไป สนพ.ชัยภูมิ

01/06/2021 15:23:07
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 16:34:11
277
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้า
ยโสธร

เรียน Admin DSD 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ขอแจ้งการย้ายเข้า/ออก ของเจ้าหน้าที่ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ย้ายออก

นายเสกสรรค์ จิตรพงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้านจากยโสธร ไป อำนาจเจริญ

2. เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นายสันติพงษ์ สุชะไตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจากร้อยเอ็ด มา ยโสธร

01/06/2021 14:43:30
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 15:14:35
276
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อุตรดิตถ์
สนพ.อุตรดิตถ์ ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า - ออก ดังนี้ ย้ายเข้า 1 คน จาก สนพ.แพร่ มา อุตรดิตถ์ นายอรรถกฤช สนธิสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ ย้ายออก 1 คน จาก สนพ.อุตรดิตถ์ ไป สพร.พิษณุโลก นายขจรศักดิ์ ภูคำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ
01/06/2021 14:13:03
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @01/06/2021 15:13:27

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2099 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์