รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรมที่ 1+3

กลับหน้าแรก

จำนวนสถานประกอบกิจการ 114/114

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้ประกอบ กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมที่ 3.2 ผลรวมกิจกรรม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 8
หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลแยกรายสถานประกอบกิจการ SME สรุปผลการดำเนินงานให้คำปรึกษาแยกราย สถานประกอบกิจการ SME หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง หลักสูตร เสริมทักษะเฉพาะด้าน 12 ชั่วโมง
ลำดับ จังหวัด สถานที่จัดอบรม หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แผน (คน) ผล (คน) สถานประกอบกิจการ (แห่ง) ชื่อสถานประกอบการ แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน)
1 กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 60 24 2 บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด 40 20 40 20 40 20 40 20 220 64
2 กรุงเทพมหานคร บริษัท มหาจักร แอร์ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 33 33 33 33 90
3 สมุทรปราการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน บ้านธารดำรงค์ อ.ประพระแดง จ.สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 90 88 3 บ.สินชัยการสุรา จำกัด 60 20 60 0 60 0 60 22 330 110
4 สมุทรปราการ บ. เบสท์เวิลด์ อินเตอร์ พลาส จำกัด 2 3 19 20 127
5 สมุทรปราการ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์อินแจ๊กชั่น จำกัด 20 20 0 20 108
6 นนทบุรี รูปแบบการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom Meeting สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 30 33 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบาง เกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี 20 6 20 0 20 23 20 27 110 83
7 ปทุมธานี โรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท ลำลูกกา จ. ปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 60 58 2 บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด 40 20 40 20 40 0 40 20 220 78
8 ปทุมธานี บริษัท คราฟท อาท จำกัด 20 20 20 20 98
9 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 60 60 2 บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ จำกัด 40 21 40 20 40 21 40 20 220 101
10 พระนครศรีอยุธยา บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด 20 20 20 20 100
11 อ่างทอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 30 30 1 บริษัทร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
12 ลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 30 35 1 บริษัท ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด 20 20 20 20 20 20 20 20 110 75
13 สิงห์บุรี ห้องประชุม ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 30 34 1 บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด 20 24 20 24 20 20 20 25 110 79
14 ชัยนาท อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 30 28 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา 20 20 20 20 20 19 20 20 110 67
15 สระบุรี ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 30 30 1 โรงงานดัดแปลง ซ่อมแซมที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า 20 20 20 20 20 0 20 20 110 50
16 ชลบุรี โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 90 55 3 บริษัท เอส พี ซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด 60 25 60 40 60 20 60 20 330 95
17 ชลบุรี บริษัท แพ็ค แอนด์ แพ็ค จำกัด 25 40 20 20 95
18 ชลบุรี บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด 25 40 20 20 95
19 ระยอง ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 60 60 2 บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ที แอล เอช) 95 กรุ๊ป จำกัด 40 20 40 20 40 20 40 18 220 98
20 ระยอง บริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 21 21 21 102
21 จันทบุรี โรงแรมนิว แทรเวิล ลอร์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 30 35 1 กลุ่มวิสากิจชุมชนสวนป่าโกงกางเกษตรอินทรีย์วิถีชายเลน (กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงพยัคฆ์บูรพา) 20 21 20 21 20 21 20 21 110 77
22 ตราด โรงแรมเอวาด้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 30 30 1 บริษัท เอวาด้า โฮเท็ล จำกัด 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
23 ฉะเชิงเทรา ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 30 39 1 บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด 20 20 20 20 20 20 20 20 110 79
24 ปราจีนบุรี ออนไลน์ zoom meeting สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 30 30 1 บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด 20 20 20 0 20 0 20 0 110 30
25 นครนายก โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 30 30 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ดอนยอ 20 20 20 20 20 20 20 21 110 71
26 สระแก้ว ห้องประชุมพุทธรักษา ร้านเย็นเล่า เช้ากาแฟ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 30 32 1 กลุ่ม OTOP เกษตรอินทรีย์และจักสาน (บ้านเขามะกา) 20 21 20 21 20 21 20 21 110 74
27 นครราชสีมา โรงแรมโคราช โฮเทล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 90 90 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก 60 20 60 20 60 20 60 20 330 130
28 นครราชสีมา บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด 20 20 30 20 140
29 นครราชสีมา บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด 20 20 20 20 130
30 บุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 30 42 1 บริษัทเพ ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท 20 31 20 23 20 23 20 23 110 88
31 สุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 30 37 1 หจก.ไวทยาครุฒ 20 8 20 20 20 24 20 20 110 81
32 ศรีสะเกษ ห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 30 40 1 โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 20 34 20 21 20 32 20 32 110 104
33 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 90 90 3 บริษัท ปฐมชัยโรงหล่อ เเมชีนเนอรี่ จำกัด 60 20 60 20 60 20 60 20 330 130
34 อุบลราชธานี บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 13 20 20 20 130
35 อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านบัวเทิง 20 20 20 20 130
36 ยโสธร โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 30 46 1 วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง 20 21 20 21 20 20 20 21 110 87
37 ชัยภูมิ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิตร ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 30 30 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโปร่งโก ม.8 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
38 อำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 30 30 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุ่มลำน้ำเซบาย 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
39 บึงกาฬ โรงแรมเดอะวันบีเคเพลส สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 30 30 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำน้ำพริก 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
40 หนองบัวลำภู ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 30 31 1 วิสาหกิจชุมชนเมืองลุ่มภู 20 20 20 20 20 20 20 20 110 71
41 ขอนแก่น โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 90 90 3 บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด 60 20 60 20 60 20 60 20 330 130
42 ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็น 20 20 20 20 130
43 ขอนแก่น บริษัท โออิชิ ฟุ้ด จำกัด 20 20 20 20 130
44 อุดรธานี ห้องมุขมนตรี โรงเจริญเจริญโฮเตล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 60 60 2 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปูนาและแปรรูปบ้านดงมะกรูด 40 20 40 20 40 20 40 20 220 100
45 อุดรธานี บริษัท น้ำจิ้มคุณนิด จำกัด 20 11 20 20 100
46 เลย โรงแรมเลยพันไมล์รีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 30 20 1 บริษัท ซีไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 20 20 20 20 20 20 20 14 110 54
47 หนองคาย โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 30 37 1 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าศิลานาคาบ้านหินโงม 20 20 20 20 20 20 20 20 110 77
48 มหาสารคาม โรงแรมตักสิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 30 31 1 หจก.ยอดยาใจ 2015 พาณิชย์ 20 20 20 20 20 0 20 20 110 51
49 ร้อยเอ็ด ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 30 41 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน 20 20 20 20 20 20 20 20 110 81
50 กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 30 37 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประดิษฐ์ 20 20 20 20 20 20 20 22 110 79
51 สกลนคร ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 30 0 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้านดงคำโพธิ์ 20 20 20 20 20 20 20 20 110 40
52 นครพนม ศูนย์เรียนรู้บ้านเนินน้ำคำ หมู่ 10 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 30 30 1 โรงแรม R-Photo 20 21 20 21 20 21 20 21 110 72
53 มุกดาหาร ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลช อ.เมือง จ.มุกดาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 30 33 1 วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านนาคำ 20 20 20 20 20 20 20 20 110 73
54 เชียงใหม่ โรงแรม เชียงใหม่ ออคิด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 60 60 2 บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 40 16 40 20 40 20 40 20 220 100
55 เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว.เอส.คอนกรีต 10 20 25 20 105
56 ลำพูน ณ โรงแรมแกรนต์ ปา แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 30 30 1 บริษัท แอล.พี.ชี. อินดัสเทรียล จำกัด 20 11 20 17 20 20 20 20 110 70
57 ลำปาง ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 90 90 3 บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด 60 13 60 0 60 0 60 20 330 110
58 ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางศิริชัย 13 0 0 20 110
59 ลำปาง บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด 11 0 0 30 120
60 อุตรดิตถ์ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 30 31 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริก 100 ปากทับ 20 20 20 20 20 20 20 20 110 71
61 แพร่ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 30 28 1 บริษัท ไกรทองอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด 20 20 20 20 20 20 20 20 110 68
62 น่าน โรงแรมน้ำทอง น่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 30 30 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
63 พะเยา ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 30 30 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เศวตยนต์ พะเยา 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
64 เชียงราย โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 60 60 2 บริษัท บีอินสปายด์พลาสติก จำกัด 40 20 40 20 40 20 40 20 220 100
65 เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์สุขภัณฑ์ 20 20 20 20 100
66 แม่ฮ่องสอน โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 30 30 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุริน 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
67 นครสวรรค์ รูปแบบการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom Meeting สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 90 87 3 บริษัท แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด 60 20 60 20 60 20 60 20 330 127
68 นครสวรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอรรคิราห์ฟาร์มเกษตรยุคใหม่ 20 20 20 20 127
69 นครสวรรค์ บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัด 20 20 20 20 127
70 อุทัยธานี ณ ห้องประชุมชวนชม ร้านอาหารบ้านสวน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 30 35 1 กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านไร่ 20 20 20 20 20 20 20 20 110 75
71 กำแพงเพชร โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 30 32 1 บริษัท อินเตอร์อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด 20 20 20 24 20 20 20 21 110 73
72 ตาก โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมืองตาก จ.ตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 30 32 1 วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่บ้านลานตาเกลี้ยง 20 20 20 22 20 22 20 22 110 76
73 สุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 30 48 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า 20 20 20 20 20 20 20 20 110 88
74 พิษณุโลก ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 90 90 3 บริษัท ไทย-ไทย ต้นหว้า ค้าไม้ จำกัด 60 20 60 20 60 20 60 20 330 130
75 พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกตำบลไทรย้อย 21 21 21 21 132
76 พิษณุโลก บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 21 20 20 20 130
77 พิจิตร โรงแรมมีพรสวรรค์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 30 30 1 สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด 20 20 20 23 20 23 20 23 110 76
78 เพชรบูรณ์ ห้องฝึกอบรม ครัวเถ้าแก่ ต.วังบาล องหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 30 30 1 บริษัท ไร่สายชล 101 จำกัด 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
79 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 90 101 3 บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด 60 20 60 20 60 20 60 20 330 141
80 ราชบุรี บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด 20 21 22 22 145
81 ราชบุรี บริษัท ฮ. เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด 25 21 21 16 138
82 กาญจนบุรี โรงแรม พีลูส กาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 30 30 1 บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัด 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
83 สุพรรณบุรี โรงแรมเลิศธานี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 90 94 3 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ 60 20 60 20 60 20 60 20 330 134
84 สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม 20 20 20 20 134
85 สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย 20 20 19 19 132
86 นครปฐม โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 60 65 2 บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 40 20 40 20 40 20 40 20 220 105
87 นครปฐม บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด 20 20 20 18 103
88 สมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 30 0 1 บริษัท พี.เอส.อาร์.อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด 20 0 20 0 20 0 20 0 110 0
89 สมุทรสงคราม รีสอร์ทสวนนพรัตน์ อัมพวา ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 30 28 1 วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก 20 20 20 20 20 20 20 20 110 68
90 เพชรบุรี โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 30 31 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยกวนชาววัง 20 20 20 20 20 20 20 20 110 71
91 ประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมบางสะพานรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 30 33 1 โรงแรมแอทที บูทีค 20 20 20 20 20 20 20 20 110 73
92 นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 60 60 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง 40 24 40 23 40 20 40 20 220 100
93 นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรที่วัง 23 23 20 21 101
94 กระบี่ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 30 30 1 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง 20 22 20 20 20 20 20 20 110 70
95 พังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (ผ่านระบบ Zoom) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 30 47 1 บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด 20 4 20 5 20 16 20 20 110 83
96 ภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 60 61 2 บริษัท ธนา กลาสอลูมินั่ม จำกัด 40 20 40 20 40 20 40 20 220 101
97 ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนวอเตอร์สปอตร์ ตำบลกะรน 21 21 21 33 115
98 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 90 103 3 บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด 60 25 60 25 60 25 60 26 330 154
99 สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนยางพาราตำบลพรุพี 25 26 26 26 155
100 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด 25 20 20 20 143
101 ระนอง ภูธารา รีสอร์ท ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 30 30 1 บริษัท อีซูซุระนอง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20 20 20 20 20 20 20 20 110 70
102 ชุมพร โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อ.เมือง จ.ชุมพร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 30 36 1 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด 20 21 20 20 20 20 20 20 110 76
103 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 90 99 3 บริษัทวไลก่อสร้าง 60 20 60 20 60 20 60 20 330 139
104 สงขลา บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ 20 20 20 20 139
105 สงขลา บริษัทถังโลหะสงขลา จำกัด 20 20 20 20 139
106 สตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 30 45 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่าเหนือ 20 17 20 20 20 20 20 20 110 85
107 ตรัง โรงแรมธรรมรินทร์ธนา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 30 37 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง 20 20 20 20 20 20 20 20 110 77
108 พัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 30 32 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรดอนทราย 20 20 20 20 20 20 20 20 110 72
109 ปัตตานี ห้องประชุมตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 60 62 2 บริษัท อินนู อัฟฟาน คอนกรีต จำกัด 40 20 40 28 40 20 40 20 220 102
110 ปัตตานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลวดรองรับถ้วยน้ำยางบ้านปุหรน 20 20 20 20 102
111 ยะลา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 60 60 2 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด 40 20 40 20 40 20 40 20 220 100
112 ยะลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมกีตอ 20 20 20 20 100
113 นราธิวาส ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 60 61 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะ 40 20 40 15 40 24 40 25 220 110
114 นราธิวาส กลุ่มสัมมาอาชีพทำเครื่องแกงบ้านนาโอน 21 7 20 20 101