รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน

รหัสผ่าน


กลุ่มงานส่งเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบกิจการ

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ โทรศัพท์ 02-2454406, 02-2451707 ต่อ 610