แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
205
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ
ชลบุรี

*** แก้ไขรูปถ่าย ***

นายศุภลักษณ์ ศรีภา 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 รุ่น 00069440

17/05/2021 14:22:41
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ค่ะ @17/05/2021 14:37:43
204
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธาดา พรหมน้อย
อุบลราชธานี

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 42(1/2564) 

สาขา:::ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก:::(0910024170104) ::: 560 + 140 ชั่วโมง (การฝึกเตรียมเข้าทำงาน)::(184612)

ขอยกเลิกวุฒิบัตรดิจิทัล (ผอ.อนุมัติลายเซ็นดิจิทัลแล้ว) เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกส่งสมุดฝึกงานไม่พร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถออกวุฒิบัตรให้กับผู้รับการฝึกที่เหลือได้ เนื่องจากระบบปิดไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จึงขอยกเลิกการออกวุฒิบัตรดิจิทัลรุ่นนี้ไว้ก่อน เพื่อรอให้ครบตามจำนวนคนที่เข้าฝึกในรุ่น  

17/05/2021 14:07:10
รบกวนทำหนังสือมาเพื่อปลดล็อคระบบ มาที่ศูนย์ IT ครับอาจารย์ @17/05/2021 14:55:57
203
ระบบเว็บไซต์
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

ปัญหา : หลักสูตรอบรมออนไลน์ผู้กักตัว Covid-19 ในระบบกำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance เปิดฝึกระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2564 ไม่ปรากฎในกำหนดการเปิดฝึกฯ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

17/05/2021 12:14:41
ระยะเวลาเปิดฝึกต้องไม่น้อยกว่า 6 วันนับถัดจากวันปัจจุบันครับอาจารย์ @17/05/2021 14:14:23
202
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฤษฎา เขียวธง
เชียงราย

รุ่นที่ 1 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง การฝึกยกระดับฝีมือ (183504) ID Test (0268711)

วุฒิบัตรไม่มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องการนำไปใช้ทำงานในต่างประเทศ ได้รับการร้องเรียนให้แก้ไขรบกวนด้วยครับผม

17/05/2021 10:59:12
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับ @17/05/2021 11:01:41
201
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฐาปะนะ แป้นอินทร์
นครปฐม

สะกดชื่อผู้รับการฝึกผิดในวุฒิบัตร สาขา:::การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA):::(0920223270113) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(181656)

 ชื่อผุ้รับการฝึก นายสุนันต์ แสวงผล และนายภูตะวัน วัชรียาธนธรณ์   ทั้งนี้ จนท. ของสถาบันฯ ได้แก้ข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

21/05/2021 10:10:17
ขอเลขรหัส (สีดำ) ด้วยค่ะ @17/05/2021 14:28:58

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์