id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
104
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 2
30 - 31 มกราคม 2560
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 18 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : คุณอมรวรรณ คันทะ 0 2245 3731

(33 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5
จำนวนรายการทั้งหมด21 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน