id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
576
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมืแรงงาน
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 4 คน
สพร.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันพุธที่ 5 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02 6434984, สายใน 1418 , 1420

(34 คน)
571
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2
กรณีเข้าพัก กรมฯ รับจองห้องพักวันเข้าอบรมให้ ทั้งนี้ เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
โรงแรมกราฟ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02 6434984, สายใน 1418 , 1420

(22 คน)
570
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1
กรณีเข้าพัก กรมฯ รับจองห้องพักวันเข้าอบรมให้ ทั้งนี้ เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
โรงแรมกราฟ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02 6434984, สายใน 1418 , 1420

(19 คน)
567
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานยุคดิจิตัล รุ่นที่ 2
20-22 มีนาคม 2567
โรงแรมดิเอมเมอรัลย์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 8 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(16 คน)
566
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานยุคดิจิตัล รุ่นที่ 1
4-6 มีนาคม 2567
โรงแรมดิเอมเมอรัลย์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(40 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด75 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน