id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
530
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในครั้งที่ 2/2566
6 ตุลาคม 2566
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 4 ตุลาคม 2566
ผู้ประสานงาน : 1613 สุนิษา/นภารัตน์/ณัชชา

(0 คน)
528
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
19 กันยายน 2566
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 14 กันยายน 2566
ผู้ประสานงาน : สุนิษา/ณัชชา/นภารัตน์ 1613

(35 คน)
519
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
*กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันสัมมนาเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กพท. รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 7 กันยายน 2566 รวม 1 คืน เท่านั้น
7-8 กันยายน 2566
โรงเเรมแกรนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 31 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : คุณเอกลักษณ์ จำปาศรี โทร 081 879-1918

(38 คน)
518
กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
สัมมนาสัมมนาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2567-2569
กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันสัมมนาเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กพท. รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 7 กันยายน 2566 รวม 1 คืน เท่านั้น
7-8 กันยายน 2566
โรงแรม แกรนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 30 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : สายฝน อินศิริ 0 2245 4360

(51 คน)
515
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและปรับปรุงการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีทางการเงินโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
*ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่แจ้งชื่อเข้าร่วมประชุม ทางกศป.เปิดระบบให้สามารถจับคู่ห้องพักได้เลย เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ประสงค์พักด้วยกันสามารถจับคู่ห้องพักในระบบได้เลย โดยขอให้จับคู่ท่านที่เข้าพักในวันเดียวกัน*
15-16 สิงหาคม 2566
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 8 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : น.ส.กนกวรรณ วงค์เงิน (โบว์) มือถือ 08 8254 5836 โทร.0 2245 1707 ต่อ 1606

(156 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด69 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน