id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
476
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประชุมประชุมการจัดทำแผนการติดตามสถานประกอบกิจการที่เพิกเฉยไม่ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) สำหรับปี พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 8 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : 0899442166

(0 คน)
473
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 10 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : นางสาวธัญรัศมิ์ ฤทธิ์ทานันท์

(100 คน)
470
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีการออกตรวจและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการตรวจตาม พรบ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 กุมภาพันธ์ 2566
โปรแกรม Zoom Meeting
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 300 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : นายประพันธ์ สำลีอ่อน 02-2451703

(195 คน)
469
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบโปรแกรม Zoom Meetings
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
ผู้ประสานงาน : คุณโสภา 0898478329, คุณศิริประภา 0879866348 เบอร์โทร. 022454042

(141 คน)
468
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางและสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะฯ (กสทช)
**กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น** โดยผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าที่พัก จำนวน 2 คืน ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ คืนวันฝึกอบรม เท่านั้น
6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ์ วงค์เงิน โทรศัพท์ 08 8254 5836

(163 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด61 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน