id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
428
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6-7 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรม เอวาน่า ดกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซนเตอร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 10 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 4 ตุลาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 022456563

(23 คน)
423
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
อบรมการใช้งานเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงาน
9 กันยายน 2565
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 กันยายน 2565 (Final call)
ผู้ประสานงาน : กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ 0989594152

(44 คน)
421
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดและปรับปรุงกรอบรายการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การฝึกและกำหนดรายการมาตรฐานวัสดุฝึกใน 5 กลุ่มสาขาอาชีพ
24-26 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ท ดอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
สนพ.ส่งได้ 6 คน
สพร.ส่งได้ 10 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 10 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 22 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 022456563

(53 คน)
420
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
7 - 9 กันยายน 2565
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (ZEER รังสิต) จังหวัดปทุมธานี
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2565
ผู้ประสานงาน : นายวีระพงษ์ วงษ์ชาดี/ 096 998 2915

(39 คน)
416
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดและเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
16 สิงหาคม 2565
โรงแรมกระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 9 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.026434984, 1418, 1420

(76 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด71 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน