id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
330
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมการประชุมติดตามโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ครั้งที่ 3
31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 29 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : ทิพย์ไพลิน/613

(0 คน)
329
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2
เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย สมฐ.จัดที่พักคืนวันที่ 20, 21 เม.ย.64 รวม 2 คืน *** (ไฟล์แนบรวม 7 แผ่น กรุณากดรูปกล้องในช่องสถานที่)
20 - 22 เมษายน 2564
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 เมษายน 2564
ผู้ประสานงาน : นายโกญจนาท ใจยะ, นายจิตติ ไชยวงค์, นายบัญชา พิสุทธิวัฒน์ / โทร.02-2451822

(73 คน)
326
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1
31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนิศา สุตตสันต์ 0643519562

(39 คน)
325
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมเดอะวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 22 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : คุณ หทยา 084 096 0862, 02 247 6603

(79 คน)
321
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3
ช่วงที่ 1 วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ช่วงที่ 2 วันที่ 20 - 26 เมษายน 2564
ช่วงที่ 1 ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนภูมิภาคผ่านโปรแกรม Zoom ช่วงที่ 2 โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 4 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : 0 2643 4984

(33 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด181 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน