id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
212
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1
28 - 29 มกราคม 2563
ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(33 คน)
211
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ
15 มกราคม 2563
กรมสรรพากร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(25 คน)
210
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
24 ธันวาคม 2562
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : ณัฐธยาน์/022470303/612

(8 คน)
209
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำหรับค่าที่พัก กรมรับผิดชอบเฉพาะคืนวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562
ณ ห้องเบญจรงค์ บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม รอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 12 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 16 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : 0 2246 1937/ 08 9944 2166

(153 คน)
206
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 13 (สมรรถนะการทำงานของข้าราชการระดับชำนาญการ)
ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562
พิธีเปิด ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ช่วงที่ 1 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท เขาใหญ่นครนายก จ. นครนายก ช่วงที่ 2 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ. ปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : นางสาวนวลักษณ์ แสงสีดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 08 6519 6942 หรือ e – mail: nawaluck@gmail.com

(50 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน