id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
155
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3
สำหรับเจ้าหน้าที่ของ สพร. 6 ขอนแก่น
27 กรกฎาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 20 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : ธีรัช/022461936

(20 คน)
154
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3
ผู้ดูแลระบบ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 1 คน
25 กรกฎาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : ธีรัช/022461936

(27 คน)
153
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2
สำหรับเจ้าหน้าที่ของ สพร. 21 ภูเก็ต
19 กรกฎาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 20 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : ธีรัช / 022461936

(17 คน)
152
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2
ผู้ดูแลระบบ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 1 คน
17 กรกฎาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : ธีรัช / 022461936

(22 คน)
151
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 รุ่นที่ 4
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 160 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 1 หรือไม่
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 1)
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02-390-0262

(159 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน