id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
520
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน
*กรณีเข้าพัก>เลือก...เข้าพักล่วงหน้า...วันสัมมนาเท่านั้น โดย กผส. รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 19 กันยายน 2566 รวม 1 คืน เท่านั้น
20 กันยายน 2566
โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 12 กันยายน 2566
ผู้ประสานงาน : ชนิษฎา 02-245-7065

(79 คน)
517
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
11 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ และ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.026434984, 1418, 1420

(41 คน)
515
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและปรับปรุงการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีทางการเงินโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
*ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่แจ้งชื่อเข้าร่วมประชุม ทางกศป.เปิดระบบให้สามารถจับคู่ห้องพักได้เลย เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ประสงค์พักด้วยกันสามารถจับคู่ห้องพักในระบบได้เลย โดยขอให้จับคู่ท่านที่เข้าพักในวันเดียวกัน*
15-16 สิงหาคม 2566
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : น.ส.กนกวรรณ วงค์เงิน (โบว์) มือถือ 08 8254 5836 โทร.0 2245 1707 ต่อ 1606

(156 คน)
514
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ“พลิกโฉมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
*กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันสัมมนาเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กมฐ.รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 7 กันยายน 2566 รวม 1 คืน เท่านั้น
7 - 8 กันยายน 2566
โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 30 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สายใน 1703 สายนอก 02-3540281

(103 คน)
513
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนพัฒนาองค์การ (Organizational Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568
8-9 สิงหาคม 2566
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 3 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/อรุณี/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(43 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน