id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
196
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [แจ้งท้าย 1) สพร.1 สมุทรปราการ = 1 คน 2) สพร.2 สุพรรณบุรี = 1 คน 3) สพร.13 กรุงเทพมหานคร = 1 คน 4) สพร.14 ปทุมธานี = 1 คน 5) สนพ.ฉะเชิงเทรา = 1 คน 6) สนพ.นนทบุรี = 1 คน]
27 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : นายนที จันทรเจิด, นางสาวกฤษณา ปานสุข โทรศัพท์ 02-2454406, 02-2451707 ต่อ 610

(2 คน)
195
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมติดตามความคืบหน้าหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
22 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(13 คน)
194
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น.
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(22 คน)
193
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมชี้แจงโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 - 19 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : สาวิตรี ทัศนา , สายฝน อินศิริ 022454360

(74 คน)
192
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562
22 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : ณัฐธยาน์/022470303/612

(11 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน