id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
298
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 ตุลาคม 2563
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 22 ตุลาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(9 คน)
290
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
17 กันยายน 2563
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 6 คน
แจ้งชื่อภายใน 16 กันยายน 2563
ผู้ประสานงาน : กฤษณา ปานสุข โทรศัพท์ 09 5556 4710

(178 คน)

(238 คน)
277
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจพัฒนาฝีมือแรงงาน
10 - 11 กันยายน 2563
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 6 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 20 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : 02-6436039 นางสาวจิระดี พูนเขตกิจ *** สพร. 13 ส่งได้ 6 คน ***

(84 คน)
270
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2 - 4 กันยายน 2563
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : จักรี 022451703, 022484788

(37 คน)
269
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
19 - 21 สิงหาคม 2563
โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก ถนนสาริกานางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : จักรี 022451703, 022484788

(46 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด21 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน