id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
370
กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
อบรมหลักสูตร การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด
โปรดกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการออกวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์
24-27 มกราคม 2565
บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 14 มกราคม 2565
ผู้ประสานงาน : พะเยาว์ ทองศรี 0956419530

(33 คน)

(0 คน)
369
กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
อบรมอบรมหลักสูตร นักออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM)
**กรุณากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความรวดเร็วในการออกวุฒิบัตรออนไลน์ (กรุณานำโน๊ตบุ๊คมาด้วยครับ)**
17 - 21 มกราคม 2565
ห้องฝึกอบรม 3 ชั้น 5 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 12 มกราคม 2565
ผู้ประสานงาน : นายวินิจ สืบแต่ตระกูล 08 3077 4019

(18 คน)
368
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและกระบวนงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนวัตกรรม
23-24 ธันวาคม 2564
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัลย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 21 ธันวาคม 2564
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(28 คน)
367
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2565
27 - 30 ธันวาคม 2564
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 22 ธันวาคม 2564
ผู้ประสานงาน : นายยุทธชัย ทองอินทร์/086 327 8560

(54 คน)
366
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
5 - 7 มกราคม 2565
โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ๊ด
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2564
ผู้ประสานงาน : สิบเอกภูมิศักดิ์ ลาภเหลือ / 0 2245 1703

(60 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด33 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน