id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
339
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมหารือหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 11 มิถุนายน 2564
ผู้ประสานงาน : ทิพย์ไพลิน/613

(6 คน)
332
กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการขอเปลี่ยนวิธีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"ชี้แจงขั้นตอน SDQA 2021" เป็นการสัมมนาทางไกล Online ผ่าน ZOOM
22-23 เมษายน 2564

สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 16 เมษายน 2564
ผู้ประสานงาน : สายฝน อินศิริ 02-2454360

(60 คน)
331
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ)
กรุณาเลือกเข้าพักคืนวันที่อบรมเท่านั้น
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
โรงแรม เอ็ม บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 25 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : นายยุทธชัย ทองอินทร์ 086 327 8560

(65 คน)
327
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2
วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนิสา สุตตสันต์ 0643519562

(37 คน)
322
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
22 – 23 เมษายน 2564
ห้อง Bologna ชั้น 7 อาคารพาลาสโซ คอนเฟอเรนซา โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 31 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(29 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด25 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน