id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
466
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อเสนอมุมมองเพื่อการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจับคู่พักได้เองโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่โรงแรมในวันที่เข้าพักครับ/ค่ะ
24 มกราคม 2566
ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 16 มกราคม 2566
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/อรุณี/ภาณุพงศ์/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(161 คน)
465
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมที่2) รุ่น 2
***กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น*** (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กมฐ.รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 1 - 2 ก.พ.66 รวม 2 คืน เท่านั้น
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 18 มกราคม 2566
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน กมฐ. โทร.02-2451822, 02-6434987

(94 คน)
461
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมประชุมหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
28 ธันวาคม 2565
ห้องประชุม 501 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 26 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : กิตติศักดิ์/ปพน1520

(9 คน)
460
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมหารือการดำเนินการสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)
23 ธันวาคม 2565
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 21 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ ,ณัชชา / 613 /02-2470303

(18 คน)
459
กองแผนงานและสารสนเทศ
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
20 ธันวาคม 2565
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
สนพ.ส่งได้ 5 คน
สพร.ส่งได้ 5 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 5 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 19 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวประทิน พรมดี

(127 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด61 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน