id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
512
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
12 - 13 กรกฎาคม 2566
ณ ห้อง 7503 ชั้น 5 อาคาร 7 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 12 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 กรกฎาคม
ผู้ประสานงาน : 022452365 นันทนา

(5 คน)
505
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมชี้แจงรายละเอียดระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
ผู้ประสานงาน : กรกมล/ศิริพันธุ์ 0 2246 1936

(75 คน)
500
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเตรียมข้อมูลการประเมินสถานะ ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 พฤษภาคม 2566
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
499
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ DSD Organizational Transformation Framework
11 - 12 พฤษภาคม 2566
โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 5 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 8 พฤษภาคม 2566
ผู้ประสานงาน : อรุณี/สุดารัตน์/กำเชิง/ภาณุพงศ์ โทร 1612 / 022470303

(50 คน)
498
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18 เมษายน 2566
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 11 เมษายน 2566
ผู้ประสานงาน : ณัชช/นภารัตน์1613

(22 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด64 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน