id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
633
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการภาครัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2567
12 มิถุนายน 2567
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 มิถุนายน 2567
ผู้ประสานงาน : มะลิวรรณ/สุนิสา โทร.1613

(13 คน)
630
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร
30 - 31 พฤษภาคม 2567
โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 27 พฤษภาคม 2567
ผู้ประสานงาน : 1613 สุนิษา/มะลิวรรณ/ณัชชา

(147 คน)
629
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ประชุมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 10 มิถุนายน 2567
ผู้ประสานงาน : นายคมธ้ช รัตนคช โทร 0802178152

(25 คน)
625
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
อบรมการพ่นปูนฉาบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
5-7 มิถุนายน 2567
สถาบันเทคโนโลยีงานผนังและพื้น ตราเสือ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 10 คน
แจ้งชื่อภายใน 4 มิถุนายน 2567
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรุณี โกโสภา 022476608

(5 คน)

(18 คน)
619
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนายกร่างหลักสูตรการจัดการสารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น
27-28 พค. 2567
โรงแรมปริ๊นส์ตัน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 17 พฤษภาคม 2567
ผู้ประสานงาน : ระวิวรรณ เทพทวี 02-2476608

(20 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด84 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน