id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
550
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1/2567
22 ธ.ค. 66
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 20 ธ.ค. 66
ผู้ประสานงาน : 1613/สุนิษา/ณัชชา/มะลิวรรณ

(26 คน)
547
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมการประชุมชี้แจงรายละเอียด การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 19 ธันวาคม 2566
ผู้ประสานงาน : สุนิษา/ณัชชา/มะลิวรรณ 1613

(14 คน)
546
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในกระบวนการการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2/2567
20 - 22 ธันวาคม 2566
โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 7 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 18 ธันวาคม 2566
ผู้ประสานงาน : 022451703

(2 คน)

(36 คน)
544
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Round Table) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
20 ธันวาคม 2566
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 15 ธันวาคม 2566
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(5 คน)
543
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ DSD House Model ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570
6-7 ธันวาคม 2566
ณ โรงแรม เดอะพลาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 28 พฤศจิกายน 2566
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(59 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด75 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน