id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
455
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาสัมมนานำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
6 ธันวาคม 2565
โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 2 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวสรีรา คงตะแบก

(55 คน)
453
กองแผนงานและสารสนเทศ
ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสานงาน : คุณ สรีรา โทร. 022461935

(45 คน)
451
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมในกระบวนการกาประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1/2566
Zoom 8-9 ธันวาคม 2565 และ on - site วันที่ 15 ธันวาคม 2565
โรงแรมปัตตาเวียร์ รีสอร์ท แอนสปา ตำบลปากน้ำปราน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 5 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 5 คน
แจ้งชื่อภายใน 2 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ 022451703

(2 คน)

(61 คน)
446
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาสัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 2
19 ธันวาคม 2565
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เลขที่ 23 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 67 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : สุดารัตน์ 02-2451703

(20 คน)

(68 คน)
440
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17024:2012 และเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รุ่นที่ 2 (สมฐ.รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าอาหารกลางวัน/ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นให้เบิกจากต้นสังกัด)
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565
โรงแรมพาลาซโซ่ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสานงาน : นายฐิติพงษ์ ขนุนทอง /นส.สุดจิรา บุญยัง 02-3540281

(41 คน)

(0 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด61 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน