id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
370
กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
อบรมหลักสูตร การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด
โปรดกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการออกวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์
24-27 มกราคม 2565
บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 14 มกราคม 2565
ผู้ประสานงาน : พะเยาว์ ทองศรี 0956419530

(33 คน)

(0 คน)
369
กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
อบรมอบรมหลักสูตร นักออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM)
**กรุณากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความรวดเร็วในการออกวุฒิบัตรออนไลน์ (กรุณานำโน๊ตบุ๊คมาด้วยครับ)**
17 - 21 มกราคม 2565
ห้องฝึกอบรม 3 ชั้น 5 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 12 มกราคม 2565
ผู้ประสานงาน : นายวินิจ สืบแต่ตระกูล 08 3077 4019

(18 คน)
367
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2565
27 - 30 ธันวาคม 2564
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 22 ธันวาคม 2564
ผู้ประสานงาน : นายยุทธชัย ทองอินทร์/086 327 8560

(54 คน)
364
กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
อบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือวัด 3 มิติ CMM
***กรุณากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความรวดเร็วในการออกวุฒิบัตรออนไลน์
13 - 17 ธ.ค.2564
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดชลบุรี
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 ธ.ค. 2564
ผู้ประสานงาน : นายวินิจ สืบแต่ตระกูล 0830774019

(20 คน)
359
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การทบทวนระบบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
2 – 3 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 19 พฤศจิกายน 2564
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/อรุณี โทร.612/02-247-0303

(103 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด61 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน