id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
599
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน DSD Data-Driven Sandbox (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5 เมษายน 2567
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 3เมษายน 2567
ผู้ประสานงาน : กำเชิง / 1612

(5 คน)
595
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมชี้แจงโครงการ One Platform for Skill Development
หนังสือจะส่งทางระบบสารบรรณ
29 มีนาคม 2567
หอ้งประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 26 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : สายฝน อินศิริ 1818

(25 คน)
594
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์การในการปรับเปลี่ยน และยกระดับการทำงานตามบทบาทใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 มีนาคม 2567
ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 18 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(15 คน)
565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน One Platform for Skill Development
4-5 มีนาคม 2567
ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(109 คน)
564
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 2/2567
14 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 9 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : 1613 สุนิษา/มะลิวรรณ/ณัชชา

(21 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด93 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน