id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
390
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการพัฒนาคนคู่คุณธรรมนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1-3 กรกฎาคม 2565
วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.0 2643 4984, 1418, 1420

(187 คน)
387
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิติกรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
25 - 26 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลางฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนภูมิภาคฝึกอบรม ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 12 พฤษภาคม 2565
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2643 4984 หมายเลขภายใน 1418

(146 คน)
385
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2
18 - 20 พฤษภาคม 2565
โรงแรมดิเอมเมอรัลย์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 6 พฤษภาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(49 คน)
384
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1
9 - 11 พฤษภาคม 2565
โรงแรมดิเอมเมอรัลย์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 2 พฤษภาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(42 คน)
383
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 6 พฤษภาคม 2565
ผู้ประสานงาน : คุณ ศิริประภา จงแพทย์ โทร. 0879866348

(76 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน