id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
282
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 สิงหาคม 2563
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(22 คน)
281
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
31 สิงหาคม 2563 - 3 กันยายน 2563
โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก จังหวัดนครนายก
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนิภา อุทัยแพน โทร 022456563

(32 คน)
280
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 - 15 กันยายน 2563
โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ห้องประชุมโตริโน ชั้น 3 ตึกเดอะพาลาสโซ คอนเฟอเรนซา
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 31 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(27 คน)
276
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาสัมมนาแนวทางการจัดตั้งและการกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 - 18 สิงหาคม 2563
ห้องเมย์แฟร์ ซี ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทวัน ปิตยานนท์ โทร. 0 2245 4837

(100 คน)

(0 คน)
275
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
18 - 20 สิงหาคม 2563
โรงแรม เวโรน่า บูทีค โฮเทล จังหวัดปราจีนบุรี
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 12 คน
แจ้งชื่อภายใน 29 กรกฎาคม 2563
ผู้ประสานงาน : กำเชิง 613/022470303

(46 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน