id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ และระบบคลังข้อมูล
4 กรกฎาคม 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2559
ผู้ประสานงาน : นายวันชัย ติขิณานนท์ / 08 1809 3223

(100 คน)
64
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 22 มิถุนายน 2559
ผู้ประสานงาน : 0-2245-1703

(161 คน)
30
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ประสานงาน : 02-245-1703

(119 คน)
29
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1
29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ประสานงาน : 02-245-1703

(115 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63
จำนวนรายการทั้งหมด314 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน