id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
133
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วงที่ 2 ระดับ 1 พื้นฐานการให้บริการปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (มาตรา44) รุ่นที่ 1
18 - 22 เมษายน 2560
โรงแรมแคนทารี เบย์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1
ศพจ.ส่งได้ n/a คน
สพภ.ส่งได้ n/a คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ n/a คน
แจ้งชื่อภายใน 12 เมษายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรอุมา ปลอดขาว และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 604,610

(36 คน)
132
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วงที่ 2 ระดับ 1 พื้นฐานการให้บริการปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (มาตรา44) รุ่นที่ 2
24-28 เมษายน 2560
โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2
ศพจ.ส่งได้ n/a คน
สพภ.ส่งได้ n/a คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ n/a คน
แจ้งชื่อภายใน 12 เมษายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรอุมา ปลอดขาว และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 604,610

(36 คน)
131
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วงที่ 2 ระดับ 1 พื้นฐานการให้บริการปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (มาตรา44) รุ่นที่ 3
2-6 พฤษภาคม 2560
โรงแรม รายาบุรี รีสอร์ท ตำบลท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 3
ศพจ.ส่งได้ n/a คน
สพภ.ส่งได้ n/a คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ n/a คน
แจ้งชื่อภายใน 12 เมษายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรอุมา ปลอดขาว และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 604,610

(42 คน)
125
อบรมอบรมหลักสูตร ระดับ 1 พื้นฐานการให้บริการปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (มาตรา44)
หมายเหตุ รวมทั้งหมด 120 คน 1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12 หน่วยงานละ 4 คน 2) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13-19 หน่วยงานละ 2 คน 3) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20-25 หน่วยงานละ 1 คน 4) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานละ 1 คน
อบรมช่วงที่ 1 วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 จำนวน 5 วัน
โรงแรมเอ็ม ทู เดอ บางกอก ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ n/a คน
สพภ.ส่งได้ n/a คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ n/a คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสานงาน : นายสมยศ ถุงทอง มือถือ.081-7362460 นางสาวอรอุมา ปลอดขาว และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 604,610

(122 คน)
124
อบรมโครงการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านการตลาด E-commerce การให้เช่าห้องพักออนไลน์ สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี อบรมฟรี มีอาหารกลางวันและเบรคตลอดการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นผู้ว่างงาน หางาน หรือประกอบการห้องพัก ต้องการมีอาชีพ มีอาชีพเสริม
ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 300 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4531 7242-6 โทรสาร 0 4531 7249
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 13 มีนาคม 2560
ผู้ประสานงาน : คุณจิรัปภา ปิยะไพร 022455785 คุณทัศนีย์ 045317242-6

(0 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน