id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
456
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการเรื่อง การดำเนินการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปิดการแก้ไขรายชื่อ ให้จับคู่ห้องพักเท่านั้น การแก้ไขรายชื่อไม่มีผลหลังจากนี้ 15/12/2565 10:38)
22 - 23 ธันวาคม 2565
โรงแรมดิเอมเมอรัลย์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 13 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(228 คน)
454
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมที่ 2) รุ่น 1
*กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย สมฐ.รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 21 - 22 ธ.ค.65 รวม 2 คืน เท่านั้น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565
โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมฐ. โทร.02-2451822, 02-6434987

(77 คน)
452
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 พฤศจิกายน 2565
โรงแรมปริ๊นซ์ตัน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ ,ณัชชา / 613 /02-2470303

(185 คน)
451
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมในกระบวนการกาประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1/2566
Zoom 8-9 ธันวาคม 2565 และ on - site วันที่ 15 ธันวาคม 2565
โรงแรมปัตตาเวียร์ รีสอร์ท แอนสปา ตำบลปากน้ำปราน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 5 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 2 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ 022451703

(2 คน)

(61 คน)
447
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 13 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสานงาน : 0899442166

(115 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน