id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
300
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 12 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ประสานงาน : 0899442166

(160 คน)
299
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการพัฒนาองค์กร
12 พฤศจิกายน 2563
ห้องประชุมแกรนด์พาลาสโซ ชั้น 7 ตึกแกรนด์พาลาสโซ โรงแรม ดิ แอมเมอรัลด์ กทม.
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 12 คน
แจ้งชื่อภายใน 4 พฤศจิกายน 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ 02-2470303

(216 คน)
298
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 ตุลาคม 2563
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 22 ตุลาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(17 คน)
297
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรายงานคู่มือสำหรับประชาชน
22 ตุลาคม 2563
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 ตุลาคม 2563
ผู้ประสานงาน : ทิพย์ไพลิน ยินดี โทร 613

(9 คน)
294
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 4/2563
21 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 19 ตุลาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์/613

(16 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน