id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
93
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาอบรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
สำรองสำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 รายการ id 88 ไม่ทัน หากรายชื่อในรายการ id 88 มีการสละสิทธิ์ (ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบจำนวนที่สละสิทธิ์ได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559) ขอให้ท่านคลิกยืนยันการเข้าร่วม ซึ่งกรมฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้ที่คลิกยืนยันเข้ามาก่อน ตามลำดับเวลาที่คลิกยืนยัน
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ผู้ประสานงาน : นางสายไหม เอกธรรมสุทธิ์ 083-0791123

(81 คน)
92
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560
14 ธันวาคม 2559
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 ธันวาคม 2559
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายสถิติและประเมินผล 02-2457065

(104 คน)
91
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 หลักสูตร การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ด้วย STEM Workforce ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 28 พฤศจิกายน 2559
ผู้ประสานงาน : นายสมยศ ถุงทอง มือถือ.081-7362460 นายพิเชฐ เลี้ยงฤทัย มือถือ. 081-9772846 นางสุภาพ ณ นครพนม มือถือ. 081-9581040 หรือโทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 604,610

(82 คน)
88
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ขออภัย จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว//สำหรับผู้ที่ลงชื่อไปแล้ว กรุณาเข้ามายืนยันการเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้ง ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 หากท่านไม่เข้ามายืนยัน จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ผู้ประสานงาน : นางสายไหม เอกธรรมสุทธิ์ 083-0791123

(535 คน)
87
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ผู้ประสานงาน : นายชานนท์ อาคะมา 081-2081609 นายกฤษดา ปาโส 081-5624422 นายโสวิด อาจวงศ์ 081-8232248

(17 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน