id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
404
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1/2565
วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ / 022451703

(45 คน)
402
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ประชุมกิจกรรมที่ 5 การนำเอกสารระบบประกันคุณภาพไปปฏิบัติ ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
13 - 15 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 อาคาร 25 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 10 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงาน : นายทวัธชัย ศรีโยธา/02 2451703

(30 คน)
400
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
16-17 มิถุนายน 2565
โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 13 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงาน : 02 2455785

(190 คน)
395
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29-30 มิถุนายน 2565
โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 17 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงาน : 022456563

(80 คน)
394
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประชุมประชุมติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ สปก. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงปม. 2565 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
6 มิถุนายน 2565
ฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 4 คน
สพภ.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงาน : 0899442166

(179 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน