id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
477
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเตรียมข้อมูลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ขั้นตอนที่ 2
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ ,ณัชชา / 613 /02-2470303

(24 คน)
473
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 10 คน
แจ้งชื่อภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : นางสาวธัญรัศมิ์ ฤทธิ์ทานันท์

(120 คน)
470
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีการออกตรวจและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการตรวจตาม พรบ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 กุมภาพันธ์ 2566
โปรแกรม Zoom Meeting
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : นายประพันธ์ สำลีอ่อน 02-2451703

(195 คน)
468
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางและสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะฯ (กสทช)
**กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น** โดยผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าที่พัก จำนวน 2 คืน ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ คืนวันฝึกอบรม เท่านั้น
6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ์ วงค์เงิน โทรศัพท์ 08 8254 5836

(163 คน)
467
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
สัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค. 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 31 มกราคม 2566
ผู้ประสานงาน : สุพัตรา 02 576 1973

(71 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน