id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
123
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (มาตรา 44) รุ่นที่ 2 (รุ่นสุดท้าย) หลักสูตร การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ด้วย STEM Workforce ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ( กรมจัดที่พักให้ 2 คืน ) เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ศพจ.ส่งได้ n/a คน
สพภ.ส่งได้ n/a คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ n/a คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสานงาน : นายพิเชฐ เลี้ยงฤทัย มือถือ. 081-9772846 นายสมยศ ถุงทอง มือถือ.081-7362460 นางสุภาพ ณ นครพนม มือถือ 081-985 1040 โทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 604,610 โทรสาร 02-2454406

(249 คน)
121
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริม
1 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 30 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : 022451703

(78 คน)
120
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16-17 กุมภาพันธ์ 2560
โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสานงาน : นายกิตติศักดิ์ แซ่หลี 0840642677

(146 คน)
116
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 4
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสานงาน : คุณอมรวรรณ คันทะ 02 245 3731

(25 คน)
115
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2
6 - 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : 0 2245 1703

(74 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน