id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
143
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเชื่อมโยง มิติ Funtion - Agenda - Areal สู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 - 22 มิถุนายน 2560
โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 13 มิถุนายน 2560
ผู้ประสานงาน : ชนาธิป 02-246-1935

(143 คน)
141
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการ การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรม เดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 30 คน
แจ้งชื่อภายใน 16 มิถุนายน 2560
ผู้ประสานงาน : 0 2643 6039,022451707 ต่อ 421

(68 คน)
140
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13-14 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 29 มิถุนายน 2560
ผู้ประสานงาน : 022470303

(71 คน)
137
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการคลังข้อสอบ (Test Bank) รองรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing System)
30 - 31 พฤษภาคม 2560
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (อาคาร Smart Job Center) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 15 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ประสานงาน : คุณชานนท์ อาคะมา 08 1208 1609

(26 คน)

(4 คน)
136
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
1-2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม.
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 50 คน
แจ้งชื่อภายใน 12 พฤษภาคม 2560
ผู้ประสานงาน : 026436039

(111 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน