id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
314
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการฝึกอบรมออนไลน์การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom)
14-15 มกราคม 2564
ห้องฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชั้น 6 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 13 มกราคม 2564
ผู้ประสานงาน : ปิยะรส 022454035

(87 คน)
313
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21-23 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 18 ธันวาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นที / กฤษณา โทร. 0 2245 4406

(152 คน)
312
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรม แจ้งยกเลิกการจัดอบรม
27 - 29 มกราคม 2564
โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 7 มกราคม 2564
ผู้ประสานงาน : หทัยชนก 02-2451703

(16 คน)
309
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมติดตามโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับ การให้บริการประชาชนระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Protal) ครั้งที่ 2
17 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 ธันวาคม 2563
ผู้ประสานงาน : ทิพย์ไพลิน/613

(4 คน)
308
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำหรับผู้ดูและระบบ)
3 - 4 ธันวาคม 2563
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 504 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 ธันวาคม 2563
ผู้ประสานงาน : ศิริพันธ์/ปิยรัตน์ 02-246-1936

(11 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด314 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน