id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
330
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมการประชุมติดตามโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ครั้งที่ 3
31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 29 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : ทิพย์ไพลิน/613

(0 คน)
329
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2
เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย สมฐ.จัดที่พักคืนวันที่ 20, 21 เม.ย.64 รวม 2 คืน *** (ไฟล์แนบรวม 7 แผ่น กรุณากดรูปกล้องในช่องสถานที่)
20 - 22 เมษายน 2564
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 เมษายน 2564
ผู้ประสานงาน : นายโกญจนาท ใจยะ, นายจิตติ ไชยวงค์, นายบัญชา พิสุทธิวัฒน์ / โทร.02-2451822

(73 คน)
326
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1
31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนิศา สุตตสันต์ 0643519562

(39 คน)
325
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมเดอะวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 22 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : คุณ หทยา 084 096 0862, 02 247 6603

(79 คน)
322
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
22 – 23 เมษายน 2564
ห้อง Bologna ชั้น 7 อาคารพาลาสโซ คอนเฟอเรนซา โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 31 มีนาคม 2564
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(29 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน