id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
252
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2563
27 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(8 คน)
251
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมการชี้แจงรายงานผลตัวชี้วัด 5.1 : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
12 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(15 คน)
250
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนฯ ครั้งที่ 2/2563
18 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 พฤษภาคม 2563
ผู้ประสานงาน : กำเชิง 613/022470303

(21 คน)
248
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 8 คน
แจ้งชื่อภายใน แจ้งชื่อภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563
ผู้ประสานงาน : คุณ หทยา 02 247 6603

(104 คน)
246
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2563
3 มีนาคม 2563
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(15 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน