id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
421
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดและปรับปรุงกรอบรายการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การฝึกและกำหนดรายการมาตรฐานวัสดุฝึกใน 5 กลุ่มสาขาอาชีพ
24-26 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ท ดอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 6 คน
สพภ.ส่งได้ 10 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 10 คน
แจ้งชื่อภายใน 22 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 022456563

(53 คน)
419
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2565
17 สิงหาคม 2565
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน/ณัชชา 1613

(17 คน)
418
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ ปี 2565
13 - 14 สิงหาคม 2565
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : สายฝน อินศิริ 02-2454360

(164 คน)
416
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดและเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
16 สิงหาคม 2565
โรงแรมกระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.026434984, 1418, 1420

(76 คน)
415
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0
29-31 สิงหาคม 2565
โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 8 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ 1613

(38 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน